Nieuws

Andere insteek kadernota en begroting

De kadernota kent dit jaar een afwijkende opzet ten opzichte van de afgelopen jaren. Er is niet langer een sluitend laatste jaar met een positief saldo over de jaren. De begroting wordt wel sluitend gemaakt met de structurele kosten. De incidentele kosten worden hier buiten behouden en kunnen dus een negatief resultaat weergeven. Dit negatieve resultaat komt dan ten laste van de algemene reserve.

Onze jaarrekeningen over het voorgaande jaar kende de laatste jaren veel overschotten. Uiteraard is dit heel positief maar het kent ook een keerzijde. Als we bij het samenstellen van de begroting minder inkomsten krijgen uit bijvoorbeeld het gemeentefonds, dan moeten we mogelijk bezuinigingen gaan doorvoeren in die begroting terwijl we achteraf moeten constateren dat het niet nodig was geweest omdat we uiteindelijk het geld wel beschikbaar hadden. Dat zou zonde zijn om iets weg te doen bezuinigen wat achteraf niet nodig was.

We kunnen daarom begrijpen dat het college heeft gekozen voor een andere opzet van de meerjarenraming in de kadernota. Waar we voorheen keken naar een sluitende meerjarenbegroting, kijken we nu meer naar evenwicht in structurele en incidentele kosten waardoor we beter zicht hebben op onze werkelijke tekorten op onze structurele uitgaven.
Het voorstel is nu om veel eenmalige lasten (incidentele lasten) bij tekorten op de jaarrekening uit de algemene reserve te halen. De verwachting is echter dat deze zelfde algemene reserve weer aangevuld wordt door het overschot op de structurele lasten bij het opmaken van de eindafrekening van dat jaar. Dit is dan voornamelijk gebaseerd op de ervaringen uit het verleden waar posten door uiteenlopende redenen onbenut bleven of niet volledig werden gebruikt.

Hoewel onze algemene reserve dit beleid best toelaat willen we ook behouden blijven. Dit betekent dat we ervoor moeten waken om incidentele uitgaven door het jaar heen altijd te staven aan de stand van de structurele uitgaven. Is er nog ruimte? Zo ja, dan investeren. Zo niet, dan eerst kijken of het verantwoord is om uit de reserve te halen.

Met de begroting in het najaar kunnen we de verdiepingsslag verder maken omdat we dan ook beter inzicht hebben in de bijdragen vanuit het rijk.

Meer nieuws