Nieuws

Een nieuwe milieustraat

Al geruime tijd wordt er binnen onze gemeente gesproken over het vernieuwen van de milieustraat. Vooral de hoge containers maakt de huidige milieustraat niet gebruiksvriendelijk. Daarnaast zijn enkele voorzieningen op de milieustraat zwaar verouderd en…

ABL kiest voor toekomst bibliotheken

Met een grote meerderheid is door de gemeenteraad besloten dat een proef voor de bibliotheek doorgaat. Deze keuze is door het college een tijd geleden al aangekondigd, maar deze werd pas bekrachtigd in de kadernota….

Kadernota 2024-2027

In de raadsvergadering van 6 juli is de kadernota met meerjarenraming van 2024 tot 2027 behandeld. Over deze kadernota hebben we al eerder geschreven over de nieuwe benadering die het college voorstelt. Namelijk een dekkende…

Beschouwing ABL – Kadernota 2024-2027

Hieronder is de integrale tekst opgenomen van de beschouwing van de fractie ABL op de kadernota 2024-2027 zoals door het college ter vaststelling wordt voorgelegd. Voorzitter, Allereerst willen we onze dank uitspreken aan iedereen die…

Raadsinformatieavond Wonen & Verkeer

Vorige week dinsdag vond een raadsinformatieavond plaats over wonen en verkeer. Deze onderwerpen kunnen tot vergaande diepgang besproken worden, maar deze avond beperkte zich tot de presentatie van de woningbouwbehoefte en de opstart van de…

Andere insteek kadernota en begroting

De kadernota kent dit jaar een afwijkende opzet ten opzichte van de afgelopen jaren. Er is niet langer een sluitend laatste jaar met een positief saldo over de jaren. De begroting wordt wel sluitend gemaakt…

Stand van zaken Regionale Energie Strategie

In 2021 is de uitvoering de regionale energie strategie (RES) van start gegaan. In de RES zijn regionaal afspraken gemaakt over het lokaal opwekken van duurzame energie. Het gaat onder andere over zoekgebieden in de…

Opvang Asielzoekers en statushouders

Afgelopen periode isĀ er veel gesproken over de opvang van asielzoekers en statushouders in de regio en ook specifiek in de gemeente Laarbeek. Iedere gemeente krijgt vanuit de Rijksoverheid de verplichting een aantal statushouders te huisvesten….

Verandering bibliotheek in Aarle-Rixtel

Vorige week is bekend gemaakt dat de gemeente Laarbeek voornemens is een aanpassing te doen aan de bibliotheek in Aarle-Rixtel. Er wordt voor gekozen om de bibliotheek te vereenvoudigen tot een servicepunt. Daarbij komt de…