Nieuws

Keuzes centrumvisie Lieshout

De geschiedenis van het Heuvelplan is eenieder wel bekend. Het is mooi om te zien dat alle partijen er veel tijd en moeite in hebben gestoken om het plan voor Lieshout te laten slagen, een…

Huisvesting arbeidsmigranten

Vorig jaar is voor Laarbeek de verordening huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Ook in de omgevingsvisie buitengebied van Laarbeek zijn de voorwaarden voor de mogelijkheden voor het huisvesten van arbeidsmigranten helder opgenomen. Hieruit komt nu het eerste…

Grondnota

Ieder jaar volgt de grondnota met de stand van zaken van de exploitaties van het grondbedrijf. Dit zijn de projecten die de gemeente zelf in beheer heeft van zowel woningbouw als industrie. De grondnota kende…

Meerjarenbegroting 2023-2026

Op donderdag 10 november is de meerjarenbegroting unaniem in de raad aangenomen, een mooi moment. Met een begrotingsoverschot voor de komende jaren en een sluitende begroting voor het kritische jaar 2026 kunnen we stellen dat…

Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek

In 2021 is de geactualiseerde archeologische beleidskaart vastgesteld door de gemeenteraad als onderdeel van het nieuwe erfgoedbeleid. Deze kaart heeft als doel om de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Aan deze beleidskaart…

Lokale energiestrategie Laarbeek

De energietransitie is actueler dan ooit nu de kosten voor energie enorm gestegen zijn en de klimaatverandering zich steeds meer aftekent zoals de droogte afgelopen zomer.┬áIn Laarbeek zijn we enkele jaren geleden gestart met de…

Groenonderhoud

Onze omgeving is door het klimaat aan veranderingen onderhevig. Als voorbeeld de afgelopen zomer met extreme droogte wat mede aanleiding geeft voor nieuwe inzichten in onze natuur. Dit heeft ook invloed op het onderhoud van…

Bestuursakkoord 2022-2026

Op donderdag 12 mei 2022 is het bestuursakkoord gepresenteerd van ABL, PNL en de Werkgroep. Het nieuwe bestuursakkoord is tot stand gekomen in de informatie en formatieproces van de afgelopen periode. In de ledenvergadering is…

Natuurmonitoring Laarbeek

Al sinds 2010 vindt natuurmonitoring plaats. Deze natuurmonitoring wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers uit onze eigen gemeente, veelal verbonden aan het IVN. Vorig jaar is het rapport over de periode 2017-2021 aangeboden aan de raad…

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>