Partij

Algemeen Belang Laarbeek

Algemeen Belang Laarbeek is in 1995 ontstaan door de samenvoeging van diverse partijen uit alle dorpskernen die hun oorsprong vinden bij al lang bestaande plaatselijke groeperingen, die in de loop van de jaren om praktische redenen hun krachten bundelden. Kenmerkend voor alle voorgangers die nu samen ABL vormen, is een lange bestuurservaring en een grote en zeer hechte achterban, die in vrijwel alle geledingen van onze Laarbeekse gemeenschap zijn wortels heeft.

Persoonlijk initiatief wordt zoveel mogelijk bevorderd. Het overheidshandelen moet de persoonlijke vrijheid zo min mogelijk beperken. ABL staat voor een betrouwbare partij met een positieve grondslag. Andere meningen worden met respect benaderd en politieke discussies worden niet ‘op de man’ gevoerd. ABL is een brede partij die vanuit zijn onafhankelijke lokale positie, thema’s plaatselijk kan benaderen. Principiële standpunten vanuit links, midden of rechts gedachtengoed zijn daarom niet aan de orde. ABL kan zich hiermee oprecht als de meest brede partij van Laarbeek presenteren, wat al decennia blijkt uit de diversiteit van de achterban.

We moeten het ‘samen’ doen. Vanuit de filosofie mét de bewuste belanghebbenden en niet alleen vóór hun. Om Mahatma Gandhi hierin te citeren: “Als je iets doet voor mij, doe het dan met mij. Anders doe je het tegen mij”.

ABL bereikt haar doel door goede contacten te onderhouden met inwoners, ondernemers, verenigingen, belangenorganisaties en diverse andere partijen binnen en buiten Laarbeek. Rond specifieke onderwerpen vinden gesprekken plaats met betrokken partijen uit de Laarbeekse samenleving. De resultaten worden door onze raads- en commissieleden meegenomen naar de betreffende vergaderingen.

Voorafgaand aan elke commissie- en raadsvergadering houdt ABL bijeenkomsten met de fractie- en commissieleden,  bestuur, leden en andere belangstellenden. Hier worden de verschillende agendapunten besproken. Op deze achterbanbijeenkomsten kunnen de aanwezigen ook andere zaken aan de orde brengen die voor onze gemeenschap van belang zijn.

Decentralisatie van overheidstaken, het schuiven van taken van de rijksoverheid naar de gemeentes, noodzaakt de gemeentes tot samenwerking om de taken voor de inwoners naar behoren te kunnen uitvoeren. ABL is positief over de verschillende samenwerkingsvarianten, waarbij het credo van ‘goed schaalbaarheid’ voorop staat. Dit betekent dat we per samenwerking kijken welke omvang hierbij nodig is. Klein wat klein kan, groot wat groot moet. Hierbij dient per samenwerking het resultaat goed zichtbaar te zijn, waarmee de toegevoegde waarde aangetoond wordt en het bestaansrecht van de samenwerking wordt bevestigd. Hierin zullen we als Laarbeek nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

ABL vindt dat gemeentelijke herindelingen geen gevolg van al deze samenwerkingen kan en mag zijn. Elke gemeente moet haar eigen lokale beleid kunnen maken.

Iedereen die zich kan vinden in de doelstellingen en de politieke opvattingen van de ABL kan in principe lid worden en is welkom op onze bijeenkomsten.

Ons democratisch bestel

Bij het besturen van een gemeente als Laarbeek, met ca. 22.500 inwoners, komt de democratie meer tot zijn recht dan bij grotere gemeentes en veel meer dan op provinciaal en landelijk niveau.

De redenen daarvoor zijn:

  • De bestuurders staan dicht bij de bevolking. Zij zijn lokaal bekend en zijn over hun doen en laten persoonlijk aanspreekbaar, een directe mogelijkheid tot beïnvloeding dus.
  • Het bestuurlijk handelen is concreet en de effecten zijn voor de bevolking direct merkbaar. Lokaal bestuur en beleid zijn als één geheel te overzien.
  • In een gemeente als Laarbeek is het mogelijk het beleid optimaal af te stemmen op de ontwikkelingen, problemen en behoeften die zich ter plaatse voordoen.

Hoe hieraan binnen onze gemeente vorm kan worden gegeven, hangt af van de samenstelling van de gemeenteraad en het college van B en W (Burgemeester en Wethouders). En bovenal van de mate waarin de gemeenteraadsleden voeling hebben met de plaatselijke gemeenschap. Algemeen Belang Laarbeek (ABL) hecht hier grote waarde aan en vult dit actief in vanuit diverse rollen, zoals vanuit wethouder(s), raadsleden, commissieleden, bestuur en achterbanleden. ABL is hierbij een laagdrempelige en voor alle inwoners toegankelijke partij.

Dit maakt dat voor Laarbeek ABL als plaatselijke en onafhankelijke partij dé optimale bestuurspartner is.

Wij richten ons geheel op het plaatselijke gebeuren en worden niet gehinderd door landelijke belangen. Dit betekent dat er optimaal aandacht wordt gegeven aan de lokale problemen. Hierbij erkennen wij uiteraard het grote belang van een goede samenwerking binnen onze regio.