Nieuws

Beleidskader wonen vastgesteld

In de raadsvergadering van 12 oktober 2023 is het nieuwe beleidskader wonen met bijna unanieme steun vastgesteld. In een eerder artikel zijn we al uitgebreid ingegaan op de weg naar dit beleidskader en bijbehorende woonbehoefte onderzoek.

Het beleidskader kent een aanloop vanaf begin 2023 met het woonbehoefteonderzoek wat uiteindelijk leidt tot de beleidskeuzes. Een belangrijke beleidskeuze is dat voornamelijk betaalbare levensloopbestendige woningen gebouwd moeten gaan worden. Met levensloopbestendige woningen kunnen ouderen verhuizen naar kleinere woningen en komt de doorstroming beter op gang. Dit is natuurlijk niet nieuw, het was al eerder een speerpunt, maar het is nu ook goed onderbouwd in de onderzoekscijfers. Ook zien we bevestigd dat Laarbeek in de toekomst een overschot heeft aan grote woningen en dat het in grote aantallen bijbouwen van deze woningen niet langer wenselijk is.

Naast het bouwen van levensloopbestendige woningen dienen de woningen die gebouwd worden zoveel mogelijk in het betaalbare segment te vallen, met name voor starters maar ook voor senioren. Dit past ook in het regionaal en nationaal beleid.

In het beleidskader is het bouwen van starterswoningen opgenomen, maar voor ons was dit niet expliciet genoeg per kern. Als niet in iedere kern betaalbare starterswoningen worden gebouwd loop je het risico een leeftijdscategorie te verliezen met alle gevolgen voor verenigingen en scholen van dien. Wachten op doorstroming duurt te lang voor een groep die nu al urgent is. In het beleidsplan is nu opgenomen het streven om per kern voldoende woningen beschikbaar te hebben voor starters zodat zoveel mogelijk jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Om de betaalbaarheid te verbeteren hebben we ook voorgesteld om woningbouwcorporaties op te roepen te bouwen voor de midden-categorie. De corporaties hebben geen winstoogmerk wat de betaalbaarheid ten goede komt. Ook zullen er plannen komen waarin de gemeente mogelijk moet investeren om een woningbouwplan financieel haalbaar te krijgen, dan heeft het onze voorkeur dat we dit samen doen met een woningbouwcorporatie in plaats van een marktpartij.

Het beleidsplan is nu vastgesteld. Maar hoe gaat het nu verder?

Er wordt momenteel gewerkt aan een visie per kern. Uit deze visie moet volgen waar woningbouw gepleegd gaat worden. Hierin zullen de huidige woningbouwplannen uiteraard opgenomen worden en de kansen waar nog gebouwd zou kunnen gaan worden. Hieruit volgt dan de uitvoeringsagenda.

Zorgen blijven er ook. Er zijn momenteel nog veel woningbouwplannen in ontwikkeling die nog niet aansluiten bij het vastgestelde beleidskader wonen. Het gaat dan voornamelijk om een te groot percentage duurdere koopwoningen. Lopende bouwplannen kunnen we niet meer aanpassen, maar plannen in ontwikkeling kunnen nog aangepast worden. Keerzijde hiervan is dat dit veelal leidt tot investeringen van de gemeente om woningen in het betaalbare segment te bouwen. Wij vinden dat we dit bespreekbaar moeten kunnen maken zodat iedere Laarbeker betaalbare woonruimte kan vinden.

Meer nieuws