Nieuws

Betaalbare woningbouw

In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van vorige week stond woningbouw niet op de agenda. Echter naar aanleiding van een raadsinformatiebrief over de betaalbaarheid van de nieuwbouwprojecten, zoals toegelicht in een voorgaande nieuwsbrief, is dit alsnog een agendapunt geworden.
Er blijft een groot tekort aan woningen en om iedereen een gelijke kans te geven moeten er vooral veel betaalbare woningen bijkomen. Onder betaalbare woningen vallen onder andere de sociale huurwoningen. Ook hier is een groot tekort aan. De afgelopen jaren zijn er te weinig sociale huurwoningen gebouwd vanwege de beperkingen vanuit de verhuurderheffing die door de landelijke overheid was opgelegd aan woningbouwcorporaties.
De wens is te komen tot 30% sociale huurwoningen in ons woningbestand maar dit wordt niet gehaald. Zelfs als we alle nieuw te bouwen woningen bouwen als sociale huurwoning komen we nog niet aan de 30% woningen. Het bouwen van enkel sociale huur is ook financieel niet haalbaar. Hierin zal dus altijd een balans gevonden moeten worden.
Een nieuw woningbouwonderzoek wordt uitgevoerd. We hadden eerst onze twijfels over de noodzaak omdat er al heel veel onderzocht is. Echter er wordt nu gekeken naar de vraag per kern omdat deze verschillend is. Hierdoor kunnen we blijven bouwen naar behoefte. Zo blijkt er ook een fors verschil te zitten in het percentage sociale huurwoning per kern. Er kan zo gekeken worden of die onbalans ook strookt met een onbalans in vraag naar bepaalde type woningen.
Het blijft komende jaren dus zoeken naar de balans tussen betaalbare woningen en duurdere woningen zodat projecten ook financieel haalbaar blijven. We hebben nogmaals aandacht gevraagd voor het bouwen van middenhuur door de woningbouwcorporaties. Dit zien we als goede oplossing voor starters, senioren en doorstromers uit een sociale huurwoning. Een woningbouwcorporatie heeft immers geen winstoogmerk en kan goedkoop geld lenen om te investeren.
Het zal onze volle aandacht blijven houden komende jaren.

Meer nieuws