Nieuws

Brede welvaart in de Metropoolregio Eindhoven

Op woensdag 10 januari vond weer een metropoolconferentie plaats op de high-tech campus te Eindhoven. Deze metropoolconferentie, waar raadsleden uit alle 21 gemeenten aansluiten, stond in het teken van brede welvaart. Een actueel onderwerp in onze regio vol van groei. Hoe zorgen we er immers voor dat alle inwoners in onze regio kunnen profiteren van de ontwikkelingen in onze Brainportregio.

Wat is dat brede welvaart? Dat begrip is heel breed, maar het draait voornamelijk om de kwaliteit van de omgeving waarin je leeft. Maar wanneer is brede welvaart dan bereikt? Dit is niet uit te drukken in materiele zaken, maar het is juist gezondheid, onderwijs, milieu, veiligheid en sociale cohesie.

Onze leefomgeving ondergaat metamorfoses in sneltreinvaart. Onderwerpen als klimaat, energie, voedsel, landbouw, natuur, vergroening en circulariteit staan op gespannen voet met elkaar in ons toch al hele kleine land. Dit leidt ook tot spanningen waarbij een deel van de bevolking stappen vooruit wil zetten en een ander deel van de bevolking erg veel op zich af ziet komen waarvan men de gevolgen niet goed kan overzien. Dit leidt uiteindelijk tot weerstand en groepen die tegenover elkaar komen te staan. In dat opzicht zal naar meer samenhang gezocht moeten worden en raak je ook de sociale context. Voel je je hier nog wel thuis in de regio?

Zo ook de schaalsprong die onze regio ondergaat. Een enorme voorspelde groei die een grote druk geeft op onze regio zowel qua woningbouw, verkeer als ook voorzieningen. In de metropoolregio wordt flink gewerkt om dit als regio in goede banen te leiden. De focus ligt veel op het bouwen van huizen en het verzorgen van betere mobiliteit. Ook het bedrijfsleven in de regio gaat investeren. Er worden fondsen opgericht rondom bereikbaarheid, betaalbare huisvesting en onderwijs. Zo gaat bijvoorbeeld ASML mede investeren in betaalbare woningen voor onze eigen inwoners als projecten niet zelfstandig van de grond kunnen komen. Deze bedrijven zien dat hun groei weerslag hebben op de regio en willen hierin mede de verantwoordelijkheid nemen door ook mee te investeren in bijvoorbeeld mobiliteit. Een beetje zoals vroeger Philips ook investeerde in Eindhoven, maar dan is het in de huidige tijd niet alleen voor de medewerkers van Philips.

Maar het sociale aspect, dat blijft vaak onderbelicht. Ook hiervoor is een fonds in oprichting wat ‘Brainport voor elkaar’ wordt genoemd. Dit fonds gaat een sociale agenda uitvoeren waaronder het zorgen voor bestaanszekerheid, steunen van goede doelen, investeren in taalachterstand en sociale cohesie. Met die sociale cohesie wordt onder andere bedoelde om de ‘bubbels’ waarin we soms leven, met elkaar te verbinden door ze te doorbreken. Het plan is dit te bereiken door vrijwilligers vanuit verschillende bedrijven zich in te zetten voor maatschappelijke organisaties en ook binnen bedrijven zelf om elkaar te ondersteunen. De bedrijven ondersteunen op hun beurt hun vrijwilligers weer.
Wij vinden dat de sociale kant van de schaalsprong de komende tijd meer naar voren moet komen en zullen dit hoger op de agenda binnen de Metropoolregio gaan plaatsen. Het fonds ‘Brainport voor elkaar’ is 10 januari maar kort behandeld, maar we hopen er snel meer inzicht in te krijgen en over te berichten.

Maar wat betekent dit nu voor Laarbeek? In onze beschouwing van de begroting van 2024 hebben we als ABL al aangegeven dat we scherper willen gaan sturen op doelen in de MRE waar voor ons als gemeente iets toe kan voegen. Daarbij moeten we kijken waar we nu staan (nulopname) en waar we naar toe willen en wat we belangrijk vinden om te bereiken, dan is het ook meetbaar. Niet alles kan, maar keuzes maken en daar de focus op leggen.

Meer nieuws