Nieuws

De begroting van 2024

In het voorjaar van 2024 hebben we de kadernota vastgesteld. In het vervolg hierop volgt dan in het najaar de begroting voor 2024 met een meerjaren doorkijk tot en met het jaar 2027. Met de nieuwe aanpak met een structureel sluitende begroting en een andere dekking van incidentele kosten ontstaat een andere blik op het financiële plaatje.

Een begroting met onder aan de streep alleen maar negatieve cijfers. Dat voelt wat raar om daarmee te kunnen instemmen. De cijfers verdienen echter nuance. Uit de jaarrekeningen blijkt jaarlijks dat er een overschot ontstaat ten opzichte van de begroting omdat niet alle uitgaven worden gedaan die zijn begroot, vorig jaar betrof dit ruim 6 miljoen. Dit betekent jaarlijks een overschot waar mogelijk andere investeringen mee gedaan hadden kunnen worden. Door nu te zorgen dat de structurele jaarlijks terugkerende kosten gedekt worden met de inkomsten, dan kunnen eenmalige investeringen gedekt worden uit het overschot van deze begroting van het voorgaande jaar en de lopende begroting met als achtervang de algemene reserve.
Dit betekent dat we nu als Laarbeek meer investeren dan we ons uit de eerste begroting lijken te kunnen veroorloven. Komend jaar gaan we dit scherp in de gaten houden met tussentijdse updates van de lopende begroting in 2024.

Bij de behandeling van de begroting spreekt iedere partij haar visie op de begroting uit in een beschouwing. De beschouwing van ABL op de begroting is in de link onderaan dit artikel terug te vinden.

In de beschouwing wordt ingegaan op alle beleidsterreinen. Voor veiligheid wordt hard gewerkt en staan ambtsdragers onder druk. Toch wordt opgeroepen dat de BOA vaker uit de auto komt om een praatje te maken, dit bevordert het onderling contact. Op het gebied van woningbouw willen we dat werk wordt gemaakt van uitbreidingslocaties voor Lieshout en Aarle-Rixtel. Laarbekers moeten de mogelijkheid hebben in hun eigen kern een passende woning te vinden.
De duurzaamheidsagenda is momenteel erg uitgebreid met talloze initiatieven. Hier willen we kijken of op sommige onderwerpen meer de focus moet liggen, dat willen we komend jaar op de agenda zetten om met elkaar te bespreken.

Ook in de regio denken we dat het nodig is dat we als Laarbeek de focus leggen op specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer en openbaar vervoer. Als kleine gemeente kunnen we onze standpunten heel helder neerzetten en onder de aandacht houden.

Op het gebied van zorg blijven inzetten op preventie en de eigen kracht van onze samenleving maar met de gemeente als achtervang. Voor het de ambtelijke versterking op alle werkgebieden worden goede stappen gezet in peelsamenwerking.

Na een intensieve raadsvergadering is de begroting uiteindelijk aangenomen door bijna alle partijen. Een amendement van het CDA om de reservering voor de brug bij Eykenlust uit de begroting te halen heeft het niet gehaald. Hierover is al volop discussie gevoerd, zie ook onze eerdere berichtgeving. De keuze van de brug wordt hiermee zeker nog niet gemaakt. De reservering is wel noodzakelijk om zicht te houden op de subsidie.

Onze eigen motie samen met de Werkgroep om de eigen bijdrage voor WMO inkomensafhankelijk te maken wordt door het college overgenomen en is daarom niet ingediend.

Het CDA heeft nog een tweetal moties ingediend met als onderwerp een motiemarkt en een realtime dashboard voor het sociale domein. Beide moties hebben wij niet gesteund. Het realtime dashboard voor het sociaal domein zorgt ervoor dat de gemeenteraad (vrijwel) dagelijks zicht heeft op alle cijfers omtrent uitkeringen en zorg. Dit vinden we niet de taak van de gemeenteraad. Deze cijfers behoeven namelijk een uitleg en daarvan worden we in voldoende mate op de hoogte gebracht door het jaar heen. De motiemarkt was bedoeld om op geregelde basis een markt te organiseren waarin inwoners met ideeen kunnen komen die worden opgenomen als motie en daarna in stemming worden gebracht. Hoewel we het idee hierachter niet verkeerd vinden, vinden we ook dat de nieuwe vergaderstructuur meer mogelijkheden biedt voor inspraak en deelname. Ook wordt er al heel veel aan participatie gedaan. We willen eerst de nieuwe vergaderstructuur evalueren en mogelijk hierin aanpassingen maken waar nodig om deelname door inwoners eenvoudiger te maken.

Uiteindelijk heeft de PvdA een motie van treurnis ingediend betreffende de pilot van de bibliotheek in Aarle-Rixtel. Deze is raadsbreed niet gesteund behoudens de PvdA zelf. De discussie over de pilot voor de bibliotheek is gevoerd en er is een besluit genomen. Om de teleurstelling dan om te zetten in een motie van treurnis vinden wij niet gepast.

Meer nieuws