Nieuws

De omgevingsdienst ontwikkelt zich verder

Begin april is er een bijeenkomst georganiseerd door de omgevingsdienst voor alle raads- en statenleden van onze regio. Aanleiding was de bestuursrapportage van 2022 waarin de organisatie onder grote druk stond. Raadsleden vanuit alle gemeenten waren vertegenwoordigd.
Geopend werd met een mooi promotiefilmpje van wat de omgevingsdienst allemaal doet. Een link vind je onder aan dit artikel.

Financieel is een grote aanpassing gedaan vanwege een weeffout die is ontstaan over de algemene organisatiekosten. Deze werden middels een uuropslag doorbelast aan de gemeenten, maar deze werden daarbij nog eens separaat doorbelast aan de Provincie voor haar deel van de omzet. Hierdoor betaalde de Provincie eigenlijk haar deel dubbel. Dit wordt in de komende begroting rechtgezet. Dit geeft een nadelig effect op de kosten voor de gemeentes. In meerdere omgevingsdiensten deed dit probleem zich voor en wordt nu gecorrigeerd.

Het ziekteverzuim in de organisatie is nog steeds hoog en dat werkt door in de begroting. Door de gemeentes is opgedragen dit te verminderen, maar het blijkt niet haalbaar dit zomaar te verlagen. Voor nu wordt in de begroting het uitgangspunt dat het ziekteverzuim nog relatief hoog blijft zodat een realistisch beeld ontstaat van de kosten. Dit betekent echter niet dat hiermee het hoge ziekteverzuim verder wordt geaccepteerd. Op het hoogtepunt was het ziekteverzuim 10%, op dit moment is dit 7%. Dit is wel hoger dan het landelijk gemiddelde van ca 6%.

De oorzaak van het hoge ziekteverzuim zit vooral in de hoge werkdruk. De organisatie van de omgevingsdienst werkt in een soort van commercieel systeem terwijl dit niet aansluit bij het DNA van de mensen die veelal komen uit voormalige gemeentes. Toen de omgevingsdienst werd opgericht in 2013 werd dit een samenstel van verschillende ambtenaren uit de deelnemende gemeentes. Het werkpatroon van de gemeentes verschilde onderling en veel ambtenaren waren niet gewend ieder uur wat ze werken te moeten verantwoorden in een systeem. Hierdoor voelen medewerkers zich soms belemmerd in hun werk.

In een goede discussie tussen de raadsleden en het bestuur van de ODZOB kwam naar voren dat beide partijen hier meer oog voor willen hebben. Het systeem is nu zo ingericht dat alles te verantwoorden moet zijn naar de gemeentes en dat is ook belangrijk. Als dit echter verstikkend werkt naar de medewerkers toe dan moeten we daar als organisatie en gemeenteraden iets mee. Het lijkt ons een interessante ontwikkeling om daar eens voorstellen voor te krijgen. Het bestuur gaat hierover in beraad.

Voor nu richten we ons op de begrotingsbehandeling van de ODZOB voor aankomende maand. Daarin zullen we de bevindingen van de sessie ook meenemen en zien wat dit heeft gebracht in de bijdrage voor Laarbeek. Hoewel de organisatie nu ook rust nodig heeft willen we hier zeker scherp blijven op het welzijn van de medewerkers en hoe dit ten goede kan komen voor Laarbeek.

Meer nieuws