Nieuws

Evenwicht brengen

Evenwicht brengen

We bevinden ons in Nederland in roerig vaarwater. Financieel gezien staan vele gemeenten er niet goed voor, mede veroorzaakt door de overdracht van zorgtaken naar gemeenten met bijbehorende (financiële) risico`s. Terwijl “Den Haag” grote begrotingsoverschotten kent, is er een groot contrast tussen wat in “Den Haag” beleefd wordt en wat mensen thuis in hun portemonnee ervaren.

Ook in Laarbeek zijn we voor ongekende uitdagingen geplaatst. De lastendruk zoals onze inwoners ervaren is een serieuze bron van zorgen voor onze partij. De lasten stijgen, denk maar aan de onlangs aangekondigde verhoging van de zorgpremies en de motorvoertuigenbelasting. Een van de speerpunten van Algemeen Belang Laarbeek (ABL) is om de lastendruk van onze inwoners beheersbaar te houden en daarnaast goede voorzieningen te blijven bieden.
Onlangs is er vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld om tekorten te compenseren die ontstaan zijn vanuit de jeugdzorg. Een motie van ABL met betrekking tot deze extra gelden is in de begroting meegenomen. Dit heeft geleid tot een beperking van de OZB-verhoging. Pijnlijk is deze verhoging onzes inziens nog steeds, maar er is begrip omdat keuzes zorgvuldig zijn gemaakt.

Wij staan als ABL achter het standpunt van het College van B&W om voorzichtig te begroten. De huidige tijd vraagt hierom. Denk aan het eerdergenoemde onevenwichtige en onvoorspelbare beleid vanuit het Rijk aangaande bijdragen aan gemeenten. Ook het niet doortastende optreden van het Rijk en provincie rondom de stikstof- en PFAS-dossiers werkt een nieuwe crisis in de hand. Als overheid moeten we betrouwbaarheid uitstralen en de financiën op orde blijven houden. Daarom moet er evenwicht gebracht worden en een eerlijk verhaal worden verteld waarbij de begroting realistisch en niet te kwetsbaar is.

Enkele voorgenomen bezuinigen zijn teruggedraaid. Het budget voor het subsidieprogramma (voor bijvoorbeeld verenigingen), bibliotheek en VVV blijft gehandhaafd. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor deze organisaties die met ondersteuning van onder andere deze subsidies in Laarbeek hun werk doen. Voor ABL geldt grote waardering voor de inzet van vrijwilligers. Zij zijn de smeerolie van onze samenleving en zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen. Dat is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn.

Uiteraard blijft de financiële situatie aandacht vragen. De commissie Remkes heeft het onlangs prima verwoord: “Niet alles kan”. Dat geldt zeker voor onze begroting. Zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant blijven we als ABL kritisch op de balans tussen de financiële situatie en ons voorzieningenniveau. Dit zodat Laarbeek een financieel gezonde én prettig leefbare gemeente blijft.

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws