Nieuws

Harmonisatie minimaregeling Peelgemeenten

Mensen met een laag inkomen rond het minimum loon ontvangen van de gemeente toeslagen op het inkomen en op maatschappelijke participatie. Deze toeslagen ontvang je vanaf een bepaalde inkomensgrens gebaseerd op de bijstandsnorm en als je geen zicht hebt op verbetering van je inkomen op korte termijn.
De grens voor het ontvangen van deze toeslagen is per gemeente binnen de peel verschillend. Het is beter te begrijpen voor onze inwoners dat binnen onze peelregio gelijke toeslagen zijn en daarnaast brengt het ook administratief extra werk met zich mee binnen de samenwerking van de peelgemeentes van waaruit deze toeslagen worden uitbetaald. We vinden het een goede zaak dit nu te harmoniseren.

De gemeente Laarbeek hanteerde de grens van de bijstandsnorm voor de inkomenstoeslag gesteld op de grens van de bijstandsnorm. Daarnaast is er nog een regeling voor werktoeslag van toepassing als vanuit een uitkering weer wordt deelgenomen aan het arbeidsproces. Met deze werktoeslag wordt verschil gemaakt tussen wel en niet werken waardoor werken loont.
De grens wordt nu opgetrokken naar 120% van de bijstandsnorm voor de inkomensnorm en 130% van de bijstandsnorm voor de werktoeslag. Hiermee wordt bereikt dat de armoede extra wordt ondersteund en toch een stimulans is om te gaan werken. Voor de gemeente Laarbeek betekent dit wel extra kosten omdat de grens voor de regeling wordt bijgesteld. Dit is reeds opgenomen in de kadernota en begroting voor 2024.
In Someren en Deurne is daarnaast onderzoek gedaan naar bestaanszekerheid van minima. Uit deze onderzoeken blijkt dat tweeoudergezinnen met kinderen tekort komen in hun bestaanszekerheid met de huidige regelingen. Hierdoor worden ook extra gezinsregelingen toegevoegd met aanvullende toeslagen.

Voor regeling maatschappelijke participatie wordt ook de norm op 120% van de bijstandsnorm gehanteerd. Deze toeslag is bedoeld om mensen met een laag inkomen toch deel te kunnen laten nemen aan maatschappelijke, culturele, sociale, sport en welzijnsactiviteiten deel te kunnen nemen. Het gaat dan om abonnementen voor de bibliotheek, sportvereniging, cursusgeld en bijvoorbeeld een schoolreisje.

Eind 2022 is er een motie behandeld in de gemeenteraad van PvdA en Ouderen-Apel. In deze motie werd ook verzocht de grens per direct op te trekken naar 120%. Instemmen met die motie kon toen der tijd niet omdat de consequenties niet inzichtelijk waren. Het harmoniseren van de regelingen van de peel was toen al gestart, dus is het aanpassen van de grenzen hier beheerst in meegenomen.

Meer nieuws