Nieuws

Hoe staat het met de rekenkamer?

Laarbeek heeft samen met Gemert-Bakel een gezamenlijke rekenkamer. Tot op enige tijd terug was het hebben van een rekenkamer niet verplicht, maar sinds begin 2023 dient iedere gemeente een onafhankelijke rekenkamer te hebben. Een rekenkamer oordeelt over het handelen van het openbaar bestuur. Daarbij kunnen zij zelf onderwerpen onderzoeken en kan de gemeenteraad onderzoeken aandragen.

Een recent onderzoek betrof de uitwerking van de kadernota en begrotingen op meetbaarheid. Kortgezegd, levert een uitgave aan een bepaald beleidsterrein ook iets op? De opdracht daarbij is om voorgestelde uitgaven in de begroting controleerbaar te maken dat getoetst kan worden of deze uitgaven ook daadwerkelijk tot resultaten heeft geleid waarvoor het bedoeld was. De rekenkamer heeft hiervoor aanbevelingen gedaan die het college overneemt. De rekenkamer gaat deze aanbevelingen de aankomende jaren toetsen op de uitwerking in de nieuwe kadernota’s en begrotingen.

Voor dit jaar staan 2 onderzoeken gepland. Uit de raad is het onderwerp voorgedragen ‘inspelen op vergrijzende bevolking’ waarbij de rekenkamer is gevraagd te kijken naar het huidige beleid. Het gaat dan hier onder andere om voorzieningen, woningen, gezondheid, vitaliteit. Gekeken wordt naar de resultaten van het huidige beleid, waaronder het plan ‘ouder worden in Laarbeek’ en aanbevelingen op het huidige beleid.

Het tweede onderzoek betreft een onderzoek naar hoe ons voorzieningenniveau zich verhoudt tot de gemeentelijke lasten met daarbij vergelijk naar andere gemeentes. Dit onderzoek had eigenlijk vorig jaar al had moeten starten maar hier is meer tijd uitgetrokken om de onderzoeksvraag goed te kunnen omkaderen. Kern van de vraag is welk voorzieningenniveau ‘normaal’ zou moeten zijn en wat als ‘luxe’ mag worden bestempeld met daarbij het oog op de woonlastendruk. De focus in het onderzoek ligt op sociale- en culturele voorzieningen zoals sport, armoede&minima, buurthuizen en zorg&welzijn. Dit onderzoek wordt in het najaar verwacht.

Tegen het einde van dit jaar zal nog een onderzoek worden gestart gezamenlijk met Gemert-Bakel over inwonersparticipatie. Er wordt immers veel energie gestoken in participatie van inwoners bij onder andere ruimtelijke plannen. Daarbij is een vaak gehoorde klacht dat er weinig wordt gedaan met de inbreng van de deelnemers.

Zodra de onderzoeken beschikbaar zijn zullen we hierover berichten.

Geïnteresseerd in de rekenkamer van Laarbeek? Zie onderstaande link naar de site van deze rekenkamer. Rekenkamer | Gemeente Laarbeek – Waterpoort van de Peel

Meer nieuws