Nieuws

Ingaan van de omgevingswet

Al sinds 2015 wordt er gewerkt aan de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet vervangt de huidige werking van ruimtelijke plannen, waaronder ook de bestemmingsplannen vallen. De nieuwe wetgeving zorgt voor meer samenhang tussen verschillende wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en onze leefomgeving.
De wet is al meermaals uitgesteld. Oorspronkelijk zou de wet in 2019 al ingaan, maar diverse problemen zoals software en de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat dit nu uiteindelijk ingaat per 1 januari 2024.

De ingang van de omgevingswet was nog spannend tot het laatste moment. De tweede kamer heeft de wet al geruime tijd geleden aangenomen, maar de bekrachtiging door de eerste kamer liet lang op zich wachten. Dit had voornamelijk te maken met de twijfel of de lagere overheden wel klaar waren voor de nieuwe aanpak, mede ingegeven door haperende software.

Onze gemeente is al ruim op tijd gestart met het voorbereiden voor de omgevingswet. Al sinds 2021 werkt onze gemeente al min of meer volgens de nieuwe aanvraagmethode van de omgevingswet. Zo wordt er niet meer voor ieder bouwplan wat afwijkt van het bestemmingsplan een gewijzigd bestemmingsplan opgesteld. Er zijn regels opgesteld waarbinnen het college af kan wijken van het bestemmingsplan, een afwijkingsvergunning. Valt het bouwplan buiten deze regels dan kan aan de raad een verklaring van geen bezwaar worden gevraagd om alsnog af te wijken van het bestemmingsplan. Naast deze nieuwe methode zijn er ook nog gewoon reguliere bestemmingsplanwijzigingen geweest de afgelopen periode.

In de periode 2022 en 2023 is met bovengenoemde nieuwe procedures gewerkt. Eind 2023 is daarop een evaluatie geweest waarna enkele wijzigingen in deze regelingen zijn voorgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om de grens van woningbouwplannen tot 11 woningen niet meer via de gemeenteraad te laten lopen om. Dit is wenselijk omdat de kleinere plannen teveel tijd verliezen door het huidige proces.

Naast de procedures is de gemeente Laarbeek al tijdig gestart met de nieuwe omgevingsplannen. Deze omgevingsplannen zijn de nieuwe vorm van bestemmingsplannen. In 2021 is al een omgevingsvisie buitengebied door de raad vastgesteld. Nu volgt dit proces voor iedere kern om een omgevingsvisie per kern vast te kunnen stellen. Recentelijk is hier ook een inwonersonderzoek voor gestart om actief informatie op te halen ter verwerking in het nieuwe omgevingsplan.

Hoewel onze gemeente er al geruime tijd klaar voor is zal de ingang van de nieuwe wet altijd gepaard gaan met kinderziektes en onduidelijkheden. De gemeente zal dit nauw blijven volgen en ervoor zorgen dat burgers met vragen in korte lijnen antwoord en hulp kunnen krijgen.

Meer nieuws