Nieuws

Kadernota 2024-2027

In de raadsvergadering van 6 juli is de kadernota met meerjarenraming van 2024 tot 2027 behandeld. Over deze kadernota hebben we al eerder geschreven over de nieuwe benadering die het college voorstelt. Namelijk een dekkende begroting voor de terugkerende kosten en investeringen deels financieren vanuit de algemene reserve. Uitgangspunt is dat de algemene reserve jaarlijks wordt aangevuld uit de overschotten uit de begroting.

De kadernota 2024-2027 is door de voltallige raad unaniem aangenomen. Dat is een mooi compliment naar het college. Namens ABL heeft onze fractievoorzitter Ron Verschuren de algemene beschouwing voorgedragen waarop de visie van ABL op de kadernota is verwoord en gespiegeld wordt aan de maatschappelijke ontwikkelingen. De beschouwing is in zijn geheel terug te lezen op de website. Zie onderstaande link waar deze te lezen is op de site.

Beschouwing ABL – Kadernota 2024-2027 – ABL ~ Algemeen Belang Laarbeek (abllaarbeek.nl)

Er zijn verschillende moties en amendementen behandeld waarmee wijzigingen of aanvullingen op de kadernota mogelijk zijn. Hieronder geven we weer hoe we hiermee zijn omgegaan.

Als wijziging van de kadernota werd door het CDA voorgesteld het college op te roepen zich hard te maken voor een aansluiting op de Delta-Rhine corridor. Deze mogelijk toekomstige nieuwe pijpleidingen in de nabijheid van Laarbeek zouden dan kunnen zorgen dat onze industrie toegang heeft tot nieuwe bronnen. Het initiatief is prima, maar ons inziens dient zoiets regionaal opgepakt te worden. De wethouder heeft bevestigd dat dit al wordt gedaan. Vandaar was deze motie overbodig geworden. Ook het het voorstel van het CDA om een kennisbank in de peelregio op te richten was overbodig omdat de kennis al op uitgebreide schaal wordt gedeeld.
Het voorstel van de PvdA, gesteund door het CDA, om de proef van de bibliotheek in Aarle-Rixtel een jaar uit te stellen lichten we toe in een separaat nieuwsbericht waarom we hier niet mee konden instemmen.
Het voorstel van het Ouderen Apel tezamen met het CDA om in de plaats van een brug bij Eykenlust de Beekse brug te voorzien van een aanhangsel voor het fietsverkeer kunnen we begrijpen, maar dat heeft niets te maken met het voorstel voor de verbinding van Eykenlust. We wachten eerst het voorstel van het college af voor Eykenlust. Het fietspad is onderdeel van de studie N615 en daarmee niet hier aan de orde. Het laatste voorstel van de Werkgroep voor een veiligere oversteek van de N615 kunnen we uiteraard steunen, maar doordat de wethouder dit al oppakt was ook deze motie overbodig.
Uiteindelijk is de kadernota zonder wijzigingen door alle partijen aangenomen.

Meer nieuws