Nieuws

Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart

Laarbeek is verbonden met het water van de kanalen. Al sinds de aanleg van de Zuid-Willemsvaart is ons landschap veranderd waarbij wegen en industrie zich langs het water zijn gaan concentreren en vroegere groene verbindingen zijn doorsneden.
Het kanaal biedt ruimtelijk kansen voor onze gemeenschap. Hierbij kan gedacht worden aan woningbouw en het verder vergroenen van openbare ruimte. Om plannen en ontwikkelingen langs het kanaal te kunnen toetsen op pasbaarheid in het totaalplaatje is nu een kanaalvisie opgesteld voor de langere termijn. Waar willen we naar toe rondom het kanaal?

Waarom krijgen we nu ineens een kanalenvisie terwijl het kanaal er toch al heel lang ligt? Er zijn meerdere redenen te noemen waarom nu met een visie voor het kanaal is opgesteld. Met het oog op de omgevingsvisie kernen, zie de eerdere nieuwsbrief, worden onze kernen opnieuw tegen het licht gehouden. Waar is ruimte voor ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerreinen? En waar zijn mogelijkheden voor groen en water om onze omgeving voor te bereiden op het toekomstige klimaat?

Ook de omgeving van het kanaal maakt hier onderdeel van uit. Rondom het kanaal zijn er echter al urgente ontwikkelingen waarbij het wenselijk is in dit gebied wat te versnellen. Het gaat hier om de ontwikkelingen rondom Eykenlust, woningbouwinitiatieven langs het kanaal en het zwembad. Hierdoor is gekozen om de kanaalvisie alvast vooruit te laten lopen op de omgevingsvisies van de kernen. De huidige visie zal daar straks onderdeel van uitmaken.

In de kanaalvisie komen enkele belangrijke zaken naar voren. De focus van de visie ligt op het groene karakter van het kanaal, voornamelijk rondom de groene long, en de historie voornamelijk rondom de bruggen. Een belangrijke insteek van de visie is de verblijfskwaliteit van het kanaalgebied te verbeteren. Dit kan bereikt worden met een beter netwerk van fietspaden en wandelpaden waarbij, waar mogelijk, de waterkant toegankelijk wordt gemaakt. Rondom het verbeterde netwerk van de voet- en wandelpaden is meer ruimte voor groen voorzien en wordt dit beter met elkaar in verbinding gebracht. Ook is gekeken naar de toegevoegde waarde van extra voetgangersverbindingen over het kanaal waaronder bij Eykenlust en het Gulden Land.
Naast groen is gekeken naar bebouwing. Bij de Donkse brug is de ontwikkeling van de Oliemolen op het voormalige vd Vrande terrein vertraagd, maar nog steeds is het voornemen dit complex met betaalbare appartementen te realiseren. Ook rondom de Beekse Brug zijn al plannen om appartementen aan het water te gaan bouwen. Verder is qua bebouwing gekeken naar de mogelijkheden voor het zwembad en hoe dit zou passen rondom het kanaalgebied in combinatie met bijvoorbeeld appartementen. Dit is in een ander artikel over het zwembad verder uiteengezet.

Wij hebben de kanaalvisie aandachtig bestudeerd en hebben hierbij wat technische kanttekeningen gemaakt rondom de keuzes waar het accent van toevoeging van groen moet komen liggen. Hier zouden we meer aandacht willen voor het gebied tussen de Beekse Brug en de kanalenkruising waar ook de Aa dicht bij het kanaal loopt. Deze hoek is gekenmerkt door de achterkant van bedrijven en oogt daardoor vrij rommelig. Verder zijn een aantal uitgangspunten verhelderd in de tekst zodat er geen misverstanden bestaan over de uitgangspunten van bebouwing en zichtlijnen van het kanaal.

Het was ons doel dat met de kanaalvisie nu ook helderheid geven wordt aan woningbouw langs het kanaal. Met het oog op het bestaande appartementencomplex ‘de Waterpoort’ zijn hier volop kansen om te bouwen voor de behoefte in Laarbeek, namelijk betaalbare woningen waar ook zorg mogelijk is. Bij de Beekse en Donkse brug wordt daar nu ruimte voor gegeven waarbij al bestaande initiatieven eindelijk in behandeling kunnen worden genomen, passend binnen een lange termijn visie van het kanaal.

Qua verkeer is vooral gekeken naar het stuk Bossche weg tussen de Donkse en Beekse brug om dit autovrij te maken. De visie gaat daar wat ons betreft een stap te ver. Het afsluiten van de Bosscheweg is voor het sluipverkeer door de kern niet wenselijk. Het vergroenen van de direct omgeving van de weg met meer bomen zou ons inziens wel van toegevoegde waarde zijn.

Er zijn rondom de kanaalvisie nog veel discussies over de mogelijke vernieuwing van het zwembad en de brug bij Eykenlust. Beiden onderwerpen kunnen we pas behandelen als er meer zicht is op de opties. Voor het zwembad komen deze al op korte termijn. Voor de brug bij Eykenlust zal eerst het plan Eykenlust in beeld moeten zijn alvorens hierover een keuze gemaakt kan worden. Wat gaan we doen bij Eykenlust en hoe belangrijk is die voetverbinding dan voor de bereikbaarheid? Met de kanaalvisie in concept hebben we nu wel een overkoepelend beeld waar uiteindelijk naar toe gegroeid zou kunnen worden.

Meer nieuws