Nieuws

Lokale energiestrategie Laarbeek

De energietransitie is actueler dan ooit nu de kosten voor energie enorm gestegen zijn en de klimaatverandering zich steeds meer aftekent zoals de droogte afgelopen zomer. In Laarbeek zijn we enkele jaren geleden gestart met de grootschalige opwek van energie door de uitgifte van 5 vergunningen voor zonneparken en het onderzoek naar de mogelijkheden voor windmolens op de Lieshoutse Heide.

Met de ervaringen van de eerste zonneparken en de uitkomst van het draagvlak voor windmolens (zie vorige nieuwsbrief) moet het beleid hierop worden herzien. Belangrijke beslispunten hierin zijn dat er voorlopig geen verdere inzet gepleegd wordt in de bouw van windmolens binnen Laarbeek. Daarnaast moeten zonneparken meer bestaan uit lokale eigenaren zodat de opbrengsten hiervan nog meer in Laarbeek dan dat nu is vastgelegd als verplichte afdracht naar het duurzaamheidsfonds.

De basis van de lokale energiestrategie zoals deze nu wordt vastgelegd vinden we goed, maar we bereiken er nog onvoldoende mee. Het is voor nu een goede basis wat we kunnen doen met de huidige omstandigheden. Het beschreven beleid richt zich nu voornamelijk op besparingen bij woningen wat maar 19% van ons energieverbruik betreft. Wij hebben gepleit voor meer aandacht voor de bedrijven in onze gemeente. Hiermee zijn, naast de woningen, grotere stappen te zetten. Daarbij is het uitsluiten van windenergie wat te voorbarig. Als er goede initiatieven zijn die draagvlak hebben vanuit de bewoners dan moeten we daar zeker open voor staan, denk hierbij aan alternatieve vormen van windenergie. De wethouder heeft aangegeven al voortvarend met de bedrijven terreinen aan de slag te zijn om daar te kijken naar mogelijkheden voor gezamenlijke opwek van energie en gezamenlijk gebruik hiervan.

Wij blijven dit onderwerp actief volgen en willen inspringen waar we mogelijkheden zien. Het beleidsstuk is dus een goed begin maar zeker niet het einde.

Meer nieuws