Nieuws

Meerjarenbegroting 2023-2026

Op donderdag 10 november is de meerjarenbegroting unaniem in de raad aangenomen, een mooi moment.
Met een begrotingsoverschot voor de komende jaren en een sluitende begroting voor het kritische jaar 2026 kunnen we stellen dat Laarbeek er financieel gezond voor staat ondanks deze roerige tijden. Er is ruimte om te investeren, maar ook ruimte om ondersteuning te bieden aan mensen en verenigingen die het moeilijk hebben vanwege inflatie en de hoge energiekosten. Hiervoor zijn extra middelen gereserveerd en wordt veel ingezet op vroegsignalering bij het ontstaan van schulden, zie ook het recente boekje over rondkomen wat is verspreid in Laarbeek.

Bouwen blijft een belangrijk aspect in de begroting en beleid. Zowel voor woningen als ook verkeer waarbij we opnieuw hameren op een oplossing bij de Beekse Brug. Dit moet gewoon opgelost worden en snel, de oplossing ligt immers binnen handbereik. Dat de N279 verder vertraagd vinden we treurig en is ons inziens voor Laarbeek onnodig, De bezwaren tegen de viaducten bij de rotonde Gemertseweg en rotonde Boerdonk waren beperkt en staan een toekomstige uitbreiding naar 2×2 rijbanen niet in de weg.

Voor de woningbouw staat de betaalbaarheid onder druk. Om te investeren in projecten zodat onze eigen mensen in de gemeente kunnen blijven wonen vinden we bespreekbaar. Er worden ook extra middelen vrijgemaakt voor investeren in ons openbaar groen om dit klimaatadaptief en biodivers te maken.

Zorg blijft de enorme ambitie van onze gemeente in relatie tot de beschikbare capaciteit van de ambtelijke organisatie. Er zijn veel vacatures en die worden moeizaam ingevuld. Kennis binnenboord houden vergt een goede zorg voor je organisatie. De organisatie is overbelast met veel werkdruk tot gevolg. Dit vergt komende jaren een forse investering in het personeelsbestand in combinatie met scherpere keuzes in de ambities.

We hebben de nadruk gelegd op de veiligheid zowel digitale veiligheid als hoge inbraakcijfers binnen Laarbeek in vergelijking met omliggende plaatsen. Aan deze thema’s gaan we komend jaar extra aandacht besteden door er specifiek op in te duiken. Ook is aandacht nodig voor de afgenomen legesopbrengsten door minder vergunningen waar ons inziens ook minder kosten tegenover moeten komen staan vanuit de omgevingsdienst.

Maar bovenal zijn we tevreden met de begroting en konden we hier ook mee instemmen, tezamen met enkele moties en ons amendement over een bredere blik naar de woningcorporaties.
In de algemene beschouwing van ABL is de volledige visie op de begroting en de aandachtspunten voor de toekomst terug te lezen.

Meer nieuws