Nieuws

Geur- en gezondheidsmetingen fabriek Artex

Al sinds jaar en dag staat de fabriek Artex in Aarle-Rixtel. Dit getuigende ook de oude schoorsteen die nog steeds boven het dorp uitsteekt. Door de decennia heen zijn de producten die worden gemaakt bij Artex flink gewijzigd. Van textiel is het bedrijf getransformeerd naar producten voor woningstoffering en inrichting. Kwalitatief hoogwaardige producten en een moderne bedrijfsvoering.
Toch is er al veel jaren strijd met de aanliggende buurt, voornamelijk over geuroverlast.

De Artex is al lang aanwezig aan de rand van de kern Aarle-Rixtel waarbij de woningbouw langzaam naar de fabriek toe gegroeid is. Waar de locatie vroeger buiten de kern geen hinder veroorzaakte, is dat nu veranderd. Hierbij is Artex gebonden aan strenge milieu eisen vanuit de milieuvergunning. Deze milieuvergunning heeft men van oudsher en is steeds aangepast naar de moderne tijd, maar het is ook weer niet een vergunning die wenselijk is in de nabijheid van een woonwijk. Een dilemma.

Door de jaren heen is het chemische proces gewijzigd tezamen met de producten die Artex produceert en ontstaat er steeds meer geuroverlast met daarbij de zorgen over de gezondheid. De klachten worden intenser en met de buurt wordt een werkgroep samengesteld die gaat overleggen met Artex. Deze strijd komt in 2021 tot een climax door een dispuut in het bestemmingsplan die de gemeente Laarbeek rechtswege moet herstellen. In de wijziging van het bestemmingsplan van 2015 voor de kern Aarle-Rixtel is het terrein van Artex per ongeluk lager ingeschaald dan werkelijk was toegestaan. Dit was puur juridisch en had geen effect op de milieuvergunning.

De gemeenteraad is in 2021 akkoord gegaan met het herstellen van deze omissie maar heeft middels een motie het college verzocht om met de buurt in gesprek te blijven en actief metingen uit te voeren naar eventuele gezondheidseffecten. Daarbij heeft Artex beloofd om haar installaties aan te passen om de overlast te verminderen, ongeacht of deze nog steeds past binnen de milieuvergunning.

Na goedkeuring van het besluit door de gemeente is dit door de werkgroep in de buurt wel gerechtelijk aangevochten, maar uiteindelijk heeft dit besluit stand gehouden. De afgelopen periode heeft daarom in het teken gestaan van herstel van de verhoudingen en aansluitend het komen tot een goede methode van meten. Dit is belangrijk omdat in het verleden ook verscheidene metingen zijn uitgevoerd die vaak in twijfel werden getrokken. Zo werd vaak beweerd dat de fabriek niet op volle kracht draaide bij het uitvoeren van de metingen of bepaalde productieprocessen juist voor overlast zorgen juist dan niet draaien. Om discussie achteraf uit te sluiten is vooraf overeenstemming bereikt over welke metingen en hoe deze te beoordelen. De omgevingsdienst midden-west Brabant gaat dit begeleiden omdat deze hier veel kennis en ervaring in hebben.

Het uitvoeren van metingen met het oog op de volksgezondheid en daarnaast het vinden van de overlast steunen wij. Dat de gemeente hierin het voortouw neemt kost geld en ambtelijke capaciteit, maar het is in het belang van onze gemeenschap. Dit alles wel in goed overleg tussen buurt en Artex en zonder onderling wantrouwen.
Ondertussen staat Artex ook niet stil en werkt met steeds betere technieken om geuroverlast te beperken. Ook wordt onderzocht of de hoge herkenbare schoorsteen weer in gebruik genomen kan worden zodat eventuele geurhinder dusdanig hoog in de lucht zit dat dit geen overlast meer geeft.

We zien de resultaten met belangstelling tegemoet en zullen dit proces uiteraard blijven volgen.

Meer nieuws