Nieuws

Opvang Asielzoekers en statushouders

Afgelopen periode is er veel gesproken over de opvang van asielzoekers en statushouders in de regio en ook specifiek in de gemeente Laarbeek.
Iedere gemeente krijgt vanuit de Rijksoverheid de verplichting een aantal statushouders te huisvesten. De Provincie ziet hierop toe dat deze aantallen ook daadwerkelijk worden gehuisvest. In onze gemeente is een achterstand ontstaan omdat er te weinig huizen vrijkwamen. Hierdoor staat onze gemeente onder verscherpt toezicht.

Het gaat voor statushouders om sociale huurwoningen waarbij met Wocom is afgesproken dat 10% van de vrijkomende woningen beschikbaar komen voor statushouders. Door deze achterstand is onze gemeente op verscherpt toezicht komen te staan en moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Als dit niet verbetert zal uiteindelijk de Provincie op onze kosten de regie gaan overnemen. Dit willen we graag voorkomen.
Het huisvesten van statushouders in de sociale huurwoningen staat op gespannen voet in de maatschappij vanwege het woningtekort. Het draagvlak is daarom niet heel groot en dat maakt deze situatie ook lastig uit te leggen. Om toch wat extra ruimte te houden in de sociale huurwoningen is er een voorstel om een woning aan te kopen en daarin een groot gezin te huisvesten. In het huurbestand van Wocom zijn deze woningen ook minimaal aanwezig. Allemaal niet ideaal en het kan rekenen op forse kritiek uit de gemeenschap. Ook ABL is hier niet blij mee, maar we zien het als noodzakelijk bij het ontbreken van fatsoenlijk landelijk beleid in combinatie met een hoge instroom.

Ook de opvang van asielzoekers is nijpend in heel het land. Binnen de peelgemeenten is nu afgesproken om samen op te trekken om hier invulling aan te geven op een tijdelijke basis. Ook hier geldt dat als we samen optrekken we er nog grip op hebben en het niet opgelegd wordt door het Rijk en de Provincie.

Het probleem van de asielzoekers en statushouders wordt mede op het bordje van de gemeentes gelegd vanuit de Rijksoverheid met dwingende eisen. Draagvlak is zeer beperkt en het komt de gemeente op veel kritiek te staan met een boel verwijten. Maar eigenlijk kunnen we als gemeente niet zoveel. Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden. We blijven daarom met de regio aandringen bij het Rijk voor structurele oplossingen om de druk bij de gemeentes weg te nemen. Tot die tijd blijft het zoeken naar mogelijkheden.

Meer nieuws