Nieuws

Raadsinformatieavond Wonen & Verkeer

Vorige week dinsdag vond een raadsinformatieavond plaats over wonen en verkeer. Deze onderwerpen kunnen tot vergaande diepgang besproken worden, maar deze avond beperkte zich tot de presentatie van de woningbouwbehoefte en de opstart van de verkeersvisie.

Voor de opstart van de integrale verkeersvisie was de opzet om vanuit de gemeenteraad informatie op te halen die mede als input gaat gelden voor de oplossingen. Aansluitend wordt ook informatie opgehaald bij de stakeholders.
De opzet van de integrale verkeersvisie is om een visie neer te zetten voor de lange termijn waar we naar toe kunnen werken. Deze integrale verkeersvisie is er op aangeven van ABL gekomen omdat we willen dat alle ontwikkelingen rondom verkeer passen binnen de visie die we opstellen.
Als ABL hebben we ingebracht dat we streven naar robuuste verkeersaders tussen onze kernen zodat het rijden om de kernen heen aantrekkelijker wordt dan door de kernen heen te rijden. Denk hierbij vooral aan Aarle-Rixtel waar veel hinder is van doorgaand verkeer. Door gebruik te maken de bestaande wegen en daar de doorstroming op verbeteren kunnen we dit ons inziens bereiken. Ook andere partijen hebben input geleverd. We zijn benieuwd naar de visie die hieruit kan ontstaan en zullen dit nauwgezet blijven volgen.

Vanuit woningbouw is uitgebreid gekeken naar de behoefte met als doel te komen tot een nieuwe woonvisie. In de afspraken die landelijk en regionaal zijn gemaakt komt vooral naar voren de minimaal te bouwen aantallen en de verdeling qua betaalbaarheid.
Eerst is goed gekeken naar wat de woningvoorraad nu is in Laarbeek en aansluitend is gekeken naar de woningbouwbehoefte. Hieruit komt sterk naar voren dat er relatief veel eengezinswoningen zijn en de behoefte naar betaalbare levensloopbestendige woningen groot is. Dit past ook in het beeld wat we hier zelf bij hebben en blijkt ook uit onze eigen analyse. Het is echter niet mogelijk om vanaf heden alleen maar dit soort woningen te bouwen in verband met de betaalbaarheid van nieuwbouwprojecten. Daar zal een balans in gezocht moeten worden, evenals lopende projecten die gewoon doorgang vinden.
De komende tijd zal per kern de behoefte worden onderzocht en zal de woonvisie verder uitgewerkt worden om dit najaar te kunnen worden vastgesteld. Onze nieuwbouwplannen kunnen aan de hand van die visie tegen het licht gehouden worden en verdere toekomstplannen kunnen ontwikkeld worden.

Meer nieuws