Nieuws

Stand van zaken Regionale Energie Strategie

In 2021 is de uitvoering de regionale energie strategie (RES) van start gegaan. In de RES zijn regionaal afspraken gemaakt over het lokaal opwekken van duurzame energie. Het gaat onder andere over zoekgebieden in de regio om ruimte voor opwekking van zon en wind. Ook gaat het in op de warmtetransitie waarbij de stappen moeten worden gezet om over te stappen van gas naar een duurzame warmtebron. Hoe staat Laarbeek ervoor?

In de RES is afgesproken dat iedere 2 jaar een evaluatie gehouden wordt waarin de stand van zaken wordt opgemaakt van iedere gemeente. Daarbij is de conclusie dat Laarbeek goed op koers ligt. Er zijn momenteel 5 zonneparken in ontwikkeling waarvan Laarbeek al was gestart als pilot projecten voordat de RES actief was. Ook zijn er 2 extra zonnevelden gerealiseerd die buiten de Laarbeekse zoekgebieden vallen.
Binnen de zoekgebieden is gebleken dat windenergie voorlopig technisch niet haalbaar is vanwege radarinvloed en ook niet op voldoende draagvlak kan rekenen binnen het gebied. In dat gebied zijn wel projecten voor zonenergie gestart zodat er wel invulling wordt gegeven aan de doelen van de RES voor Laarbeek.

Hoewel we op koers zitten stokt het proces momenteel. Dit heeft voornamelijk te maken met de beperkingen die zijn opgelegd vanuit de capaciteit op het energienet waardoor grote energieopwekking niet aangesloten kan worden. Dit heeft tot gevolg dat voorlopig alleen ingezet gaat worden voor zon op dak waarbij deze direct gebruikt kan worden. Dit past ook bij ons beeld dat we graag bedrijventerreinen van zonenergie willen voorzien die ook lokaal gebruikt kan worden tussen bedrijven onderling. Toegezegd is dat hier door het college creatief naar gekeken gaat worden.

We vinden het noodzakelijk dat we komende periode ons gaan bezinnen over het vervolgtraject. Het college heeft aangegeven aandacht te willen geven aan de batterijopslag binnen onze gemeente en dat er mogelijk opnieuw naar windmolens wordt gekeken als technische knelpunten rondom radar opgelost kunnen worden. We zullen echter ook breder moeten gaan kijken samen met de regio. Landelijk gaan er steeds meer geluiden op dat de groei van wind op zee dusdanig effectief gaan worden dat het volleggen van weilanden met zonnepanelen en wind op land wel eens overbodig kan gaan worden. Dat zal zich de komende jaren verder ontvouwen. We willen dat kritisch blijven volgen en dat mede leggen naast de keuzes die we moeten maken. Dit betekent niet dat we zomaar achterover kunnen leunen. Zon op dak, zowel groot als klein, moeten we blijven ondersteunen.

Meer nieuws