Standpunten

Financiën

“Gemeente” is de verzamelnaam voor alle mensen in een bepaald gebied, dorp of stad. De taak van de gemeente is om in dat gebied voor een aantal zaken te zorgen zoals op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, enzovoorts. De uitvoering van al deze zaken kost jaarlijks veel geld waarvan een gedeelte direct komt van de rijksoverheid en een gedeelte uit rente over het eigen kapitaal. Een niet onbelangrijk deel moet uit de portemonnee van de inwoners zelf komen. Voor sommige diensten betaal je direct zoals paspoort, rijbewijs, uittreksel bevolkingsregister, reinigingsrecht, rioolrecht en daarnaast word je jaarlijks nog een plaatselijke belasting opgelegd.

ABL vindt dat er grenzen zijn aan de op te leggen lasten. De jarenlange automatische verhoging van 3% van de onroerendezaakbelasting (OZB) was voor ons een gedateerd systeem. Aansluiten op werkelijke inflatiecijfers heeft onze voorkeur. Al enkele jaren hebben we het college hierom verzocht om zodoende te komen tot een trendbreuk. Het besluit uit 2017 om deze trendbreuk daadwerkelijk te laten plaatsvinden en dat de OZB gaat meebewegen met de feitelijke inflatiecijfers, vinden we een goede en noodzakelijke ontwikkeling. De OZB mag namelijk geen sluitpost van de begroting zijn. Er dient een goede balans te zijn tussen het gewenste voorzieningenniveau en de totale lokale lastendruk.

ABL wil geen belastingverhogingen voor de komende jaren, buiten eventuele inflatiecorrecties om. Het uitgavenpatroon dient in eerste instantie daarop te zijn afgestemd, in plaats van omgekeerd.

Dat Laarbeek al enige jaren tot de voordeligste gemeenten behoort is te danken aan een krachtig en verstandig financieel beleid van de laatste coalities, waarbij de ABL haar steentje behoorlijk heeft bijdragen.

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>