Standpunten

Gemeentelijk bestuur en samenleving

Het gemeentelijk bestuur is een zelfstandig en zelfsturend gezagsorgaan met eigen bevoegdheden, bepaald in de gemeentewet, om de belangen van haar inwoners, verenigingen en ondernemers te behartigen en is tevens belast met de uitvoering van landelijke regelingen en wetten binnen de gemeentegrenzen. De behoeften en wensen vanuit de Laarbeekse samenleving vormen hierbij de basis.

ABL vindt dat dit alleen mogelijk is onder de voorwaarde dat het bestuur van de gemeente dicht bij de gemeenschap staat, in een vertrouwenspositie die dienstbaar is aan de eigen inwoners, verenigingen en ondernemers. Het is hierbij belangrijk dat het gemeentebestuur hun in staat stelt om tijdig invloed uit te oefenen op de beleidsvorming. Het gemeentebestuur zal een open oor en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, wensen en ideeën van de samenleving moeten hebben en bereid moeten zijn deze ook in de beleidsvorming te betrekken.

Het veiligheidsgevoel van de Laarbeekers dient goed te zijn. We streven naar goede connecties tussen de wijkagent en de buurt, een wijkagent die bekend is. ABL wil dat zowel de buurt als de wijkagent mogelijkheden hebben voor regelmatige bijeenkomsten om dit te bevorderen. Een voortdurende zorg is de zichtbare aanwezigheid van politie, boa’s, duidelijke en vaste aanspreekpunten binnen Laarbeek en goed structureel overleg met bestuurders.