Standpunten

Duurzaamheid, natuur en milieu

Een breed en omvangrijk begrip

Met een steeds sneller veranderend klimaat is het onvermijdelijk dat we als Laarbeek een steentje bij moeten dragen om onze aardbol goed door te geven aan onze kinderen. Sterker nog, we zijn het aan ze verplicht! Gelukkig raken steeds meer Laarbeekse inwoners en bedrijven er van doordrongen dat we hard moeten werken aan alternatieve methodes om energie op te wekken, maar ook om energie te besparen. Initiatieven, zoals de huisbezoeken van Duurzaam Wonen Laarbeek, zijn in dit kader belangrijk om inwoners enthousiast te krijgen. Wat ons betreft mag de gemeente zelf meer een voorbeeldfunctie hierbij innemen. Denk aan het verder verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Wat is er mooier dan dat ons eigen gemeentehuis een “nul op de meter” gebouw wordt? Dit is een onderzoek waard. Een beter milieu begint immers bij jezelf.

Zorgen zijn er rondom schaarste op het elektriciteitsnet. De problemen rondom deze netschaarste lijken te escaleren en we betwijfelen of hier snel een oplossing voor wordt gevonden. We kunnen echter niet wachten met het nemen van maatregelen, de belangen voor onze leefomgeving zijn te groot. We vinden daarom dat we de focus deels moeten gaan verleggen. We zetten nu in op duurzame methoden om elektrische energie op te wekken via wind- en zonne-energie. Wat ABL betreft moeten we nadrukkelijker de focus leggen op besparingen. Alles wat we niet verbruiken, hoeven we namelijk ook niet op te wekken. Gedacht kan worden aan het beter isoleren van woningen en het in gebruik nemen van alternatieve methoden om huizen te verwarmen. Voorstander van het stoken van biomassa, waarvoor bossen zijn verdwenen, zijn we niet. Oplossingen moeten wel duurzaam en haalbaar zijn.  Met het verminderen van energieverbruik kunnen we tijd winnen om verbeterde technieken verder te ontwikkelen zodat die minder impact hebben op onze leefomgeving. Geen uitstel, maar realistisch beleid zonder extreme (financiële) risico’s.

Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk om inwoners mee te krijgen. Speciale aandacht moet er zijn voor mensen met minder financiële draagkracht. Zij hebben vaak niet de middelen om hun woning aan te passen. Toch wonen zij vaak in woningen die ook al minder geïsoleerd zijn. Zeker nu met de stijgende energieprijzen, zijn deze  inwoners met weinig koopkracht de klos. Woningcorporaties zijn onderdeel van de oplossing. De urgentie van het nemen van maatregelen dient meer versneld te worden.

We blijven daarnaast kritisch over onze leefomgeving. Belangrijk is dat we de systematiek van de zonneladder volgen voor het eventueel plaatsen van zonneweides. Kort gezegd: eerst de daken vol, dan pas groen opofferen voor zonneweides.  We weten echter dat enkel de daken volleggen met zonnepanelen niet voldoende is om te voorzien in onze behoefte. Hier moet wat ABL betreft wel eerst de focus op liggen voordat groen wordt opgeofferd. Belangrijk is dat wanneer plannen voor zonneweides actueel worden, er draagvlak is onder inwoners en dat participatie mogelijk is. Ook compensatie moet lokaal plaats vinden daar waar maatregelen worden genomen.  Qua draagvlak geldt hetzelfde voor windmolens. ABL in niet direct voorstander van windmolens en we vinden het belangrijk dat eerst andere opties worden onderzocht.