Standpunten

Afvalwaterbeheer

Door het veranderende klimaat zien we niet alleen de temperatuur stijgen maar ook de hoeveelheden water die in korte tijd kunnen vallen nemen toe. Om deze waterstromen, naast het afvalwater wat we zelf produceren, in goede banen te leiden en overlast te voorkomen, is wat ABL betreft het volgende belangrijk:

Goed functionerend rioleringssysteem
Dit is op vele plaatsen in orde, maar belangrijk is dat kritische locaties in Laarbeek waar regelmatig overlast plaats vindt met voorrang worden aangepakt.

Medewerking inwoners
Extra aandacht verdient het gegeven dat inwoners goed moeten worden voorgelicht over wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast te voorkomen. Compleet met bestrating aangelegde tuinen zijn slecht voor de biodiversiteit, maar dit is ook funest voor lokale infiltratie van regenwater. Projecten zoals operatie Steenbreek zijn mooie initiatieven om inwoners te informeren. Wij denken wel dat een actievere benadering van inwoners noodzakelijk is.

Waterberging
Naast infiltratie is het lokaal bergen van water ook belangrijk om verdroging tegen te gaan en de druk op het rioleringssysteem te beperken. De gemeente Laarbeek heeft 94 waterpartijen binnen haar gemeentegrenzen. Te denken valt aan vijvers, kanalen, sloten, wadi’s en poelen. Het is van groot belang om deze waterelementen op een juiste manier te beheren. Een watersysteem zorgt voor diverse onderwerpen zoals: waterberging, waterafvoer, biodiversiteit, infiltratie en recreatie. Het in 2021 door de Gemeenteraad aangenomen waterbeheerplan is noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de waterelementen. Het risico van niet goed beheerde waterelementen is dat er ongewenste verdroging of vernatting ontstaat. Gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit, planten- en vissterfte, verminderde biodiversiteit etc.