Standpunten

Duurzaamheid

Er is nagenoeg geen enkel begrip dat zo`n omvangrijk gebied afdekt als het begrip duurzaamheid.  Zo zijn de volgende 3 deelgebieden te onderscheiden:

 1. Mens en maatschappij.
 2. Economie.
 3. Milieu, natuur en grondstoffen.

Het begrip duurzaamheid is net als bijvoorbeeld veiligheid een rode draad door ons programma. Iedere paragraaf is getoetst of het een duurzame inslag heeft.

Doordat middelen beperkt zijn, moet kritisch gekeken worden naar de meest effectieve inzet van middelen. De stem van de burger is daarbij belangrijk. Daarom zijn stichtingen en organisaties zoals Duurzaam Laarbeek een goed klankbord om beleid mee af te stemmen.  Op deze wijze ontstaat er een gezonde, veilige en duurzame omgeving waar burgers graag deel van willen uitmaken.

Enkele punten willen we graag nog nadrukkelijker toelichten:

 1. Laarbeek kenmerkt zich als een gemeente waar al veel afval gescheiden wordt ingezameld. Als ABL zien we echter nog diverse mogelijkheden om het percentage gescheiden afval te laten stijgen. Zo verdwijnt nog behoorlijk wat GFT afval als restafval in de grijze kliko. Door voorlichting en bewustwording willen we de hoeveelheid duurzaam gescheiden afval laten toenemen. Hierdoor besparen we enorm op de kosten van afval dat verbrand moet worden.
 2. Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze gemeenschap. Om dit in de toekomst te blijven garanderen, dient het beleid van de gemeente er toe bij te dragen de vrijwilligers optimaal te laten functioneren. Zo blijft, in onze ogen, op lange termijn het vrijwilligerswerk gegarandeerd.
 3. Als gemeente zijn er diverse instrumenten die we in kunnen zetten om onze gemeente een stuk duurzamer te maken. Zo is een toename van percentage groene stroom in combinatie met energiereductie wenselijk. Het verminderen van energiegebruik is bijvoorbeeld te bereiken door:
 • Energiezuinige (nieuw)bouw. Duurzaam bouwen is de toekomst.
 • Efficiënt gebruik van zuinige verlichting.
 • Isolatie van gebouwen en efficiënt gebruik van verwarming.
 • Streef naar duurzaamheid bij verenigingen met een eigen clubhuis: adviseer (of verlang) een zonneboiler of zonnepanelen bij de (ver)bouw van het clubhuis of bij het vervangmoment van de cv-ketel. Dit levert direct een kosten- en energiebesparing op.
 • Als inwoners gaan verbouwen, geef dan als gemeente advies en een stukje stimulering (bijvoorbeeld subsidie) zodat ook de gebouwschil verbeterd wordt door bijvoorbeeld na-isoleren, spouwmuurisolatie of vloerisolatie. Speciale aandacht moet gegeven te worden aan ventilatie om vocht- en gezondheidsproblemen te voorkomen!
 • De FSC standaard dient als uitgangspunt te worden gehanteerd bij het uitvoeren van gemeentelijke projecten. Het FSC keurmerk garandeert wereldwijd duurzaam bosbeheer en voorkomt onverantwoorde houtkap. Nieuwbouwplannen moeten leiden tot zo min mogelijk milieuschade. Milieuschade moet zoveel mogelijk gecompenseerd te worden.

Zoals eerder aangegeven is een goede interactie tussen enerzijds de gemeente en anderzijds haar inwoners vereist om tot aansprekende resultaten te komen. Hier is nog winst te behalen, al zijn we op de goede weg om onze inwoners meer betrokken te krijgen. Door burgers actief te betrekken bij projecten die de leefbaarheid in wijken en kernen verbeteren, neemt de betrokkenheid en levensvreugde van de bewoners toe.