Standpunten

Natuur- en Landschapsbeleid

Onze hoofdprioriteit is om zeker te stellen dat het beleid van de laatste jaren met betrekking tot natuur- en landschap minimaal wordt voortgezet. Onze zorg is dat, omdat het goed gaat, de prioriteitsstelling wordt verlaagd en daardoor natuur- en landschap beleid minder aandacht krijgt. Op verschillende manieren spant de gemeente zich in voor een verbetering van natuur, milieu en landschap. Deze inspanningen dragen immers bij aan een gezond leefklimaat. In woonkernen worden bijvoorbeeld de groenvoorzieningen redelijk goed onderhouden. ABL is tevreden met de aanleg van nieuwe natuur, zoals de ecologische verbindingszone. Er wordt nieuwe natuur aangelegd om het behoud en herstel van de biodiversiteit te bevorderen. Kleinschalige landschapselementen worden gekoesterd en de toegankelijkheid en natuurwaarde van de openbare zandwegen worden verbeterd. Bij dit alles worden de natuur- en belangenorganisaties nadrukkelijk betrokken en worden de inwoners uitgebreid geïnformeerd. Er is echter verbetering mogelijk. Verschillende openbare wegen worden door de land- en tuinbouwbedrijven intensief gebruikt.  Wegbermen zijn er veelal geheel verdwenen, erg nadelig voor de biologische verscheidenheid. Mogelijk kan het initiatief van de 5 grote Brabantse gemeenten tot ontwikkeling van het natuurnetwerk Brabant actief worden ondersteund. Deze 5 gemeenten vragen proactief ondersteuning van onder andere de omliggende gemeenten. Hier ligt een kans voor Laarbeek.

ABL is bezorgd over de achteruitgang van de biodiversiteit in het land- en tuinbouwgebied van Laarbeek. Met de boerenlandvogels gaat het heel slecht, net als met insecten als bijen en vlinders. Er zijn te weinig kruiden, bloemen en struweel. Daardoor is er een groot gebrek aan voedsel en broedmogelijkheden. ABL wil, in samenwerking met organisaties als het IVN en het Laarbeeks Landschap, een belangrijke bijdrage leveren door zich in te zetten om de natuurwaarde van de openbare ruimte verder te verbeteren.  Voor het verbeteren van de biodiversiteit is dit erg belangrijk. Het landschap ziet er dan veel fraaier uit. Ook de luchtkwaliteit zal er door verbeteren. Onze gemeente dient dit, in samenspraak met de land- en tuinbouwers, veel meer te bevorderen.

Omdat de gemeente in het buitengebied ook gronden bezit liggen hier wellicht ook mogelijkheden om iets te doen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Denk hierbij aan het inzaaien met granen en bloemrijke akkerranden.

Concreet dit worden samengevat in de volgende speerpunten:

  • Bescherm en verbeter de biodiversiteit op het platteland
  • Help het uitgeklede landschap weer aan te kleden
  • Offer natuur en landschap niet op aan commerciële, korte termijn belangen
  • Zorg voor een goede balans tussen ecologie en economie

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>