Standpunten

Natuur- en Landschapsbeleid

Laarbeek is een groene gemeente en daar zijn we als ABL trots op. Zeker de afgelopen coronaperiode hebben veel inwoners genoten van de mooie natuur die Laarbeek rijk is. We moeten daar dus erg zuinig op zijn en daar waar nodig versterken en uitbreiden. Wat ons betreft mag de komen periode extra aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. Belangrijk is dat zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van onder andere bestaande natuurgebieden die onderling verbonden zijn en waar dieren zich makkelijk kunnen verplaatsen. Dit is belangrijk voor de biodiversiteit.

Een aandachtspunt bij nieuwe natuurontwikkeling is dat kleinschalige landschapselementen worden gekoesterd en de toegankelijkheid en natuurwaarde van de openbare zandwegen worden verbeterd. Bij dit alles moeten de natuur- en belangenorganisaties nadrukkelijk betrokken worden en dienen de inwoners uitgebreid geïnformeerd te worden.

ABL is bezorgd over de achteruitgang van de biodiversiteit in het land- en tuinbouwgebied van Laarbeek. Met de boerenlandvogels gaat het heel slecht, net als met insecten zoals bijen en vlinders. Er zijn te weinig kruiden, bloemen en struweel. Daardoor is er een groot gebrek aan voedsel en broedmogelijkheden. ABL wil, in samenwerking met organisaties als het IVN en het Laarbeeks Landschap, een belangrijke bijdrage leveren door zich in te zetten om de natuurwaarde van de openbare ruimte verder te verbeteren. Voor het verbeteren van de biodiversiteit is dit erg belangrijk. Het landschap ziet er dan veel fraaier uit. Ook de luchtkwaliteit zal er door verbeteren. Onze gemeente dient dit, in samenspraak met de land- en tuinbouwers, veel meer te bevorderen. Omdat de gemeente in het buitengebied ook gronden bezit, liggen hier wellicht ook mogelijkheden om iets te doen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Denk hierbij aan het inzaaien met granen en bloemrijke akkerranden.

Concreet kan dit worden samengevat in de volgende aandachtspunten:

  • Bescherm en verbeter de biodiversiteit op het platteland.
  • Help het uitgeklede landschap weer aan te kleden.
  • Offer natuur en landschap niet op aan commerciële, korte termijn belangen.
  • Zorg voor een goede balans tussen ecologie en economie.

Het groen moet echter ook onderhouden worden en daar ontstaat met regelmaat veel onbegrip en irritatie bij inwoners. In een jaar zoals 2021 wat een groeizame zomer kende, schiet bijvoorbeeld het onkruid alle kanten op. Inwoners ervaren dit als overlast. Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden om te investeren in groen. Er moet wat ABL betreft beter en meer onderhoud gepleegd worden. Dit brengt extra kosten met zich mee en wellicht ook meer inzet van professionele organisaties naast de inzet van  Senzer. Onderzocht moet worden hoe we ons  groen en het straatbeeld effectief kunnen onderhouden. Belangrijk is om hierbij de kosten in kaart te brengen en hierover te discussiëren.