Standpunten

Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming zijn in onze samenleving de basis voor de mogelijkheden die een ieder heeft om zich naar eigen wens en vermogen te kunnen ontplooien, ontwikkelen en deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Onderwijs en scholing dienen zich voortdurend aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de samenleving. Voor ABL betekent dit onder andere dat naast een optimaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs, er voldoende vormingsactiviteiten en bijscholingsmogelijkheden moeten zijn voor volwassenen en werkende jongeren.

Voorkomen moet worden dat de jeugd vroegtijdig afhaakt of zich onvoldoende kan ontwikkelen. Tijdige signalering is hierbij belangrijk zodat het juiste traject met het kind ingezet kan worden. Naast de ontwikkeling van het kind is het ook belangrijk dat de kosten voor jeugdzorg worden beperkt door preventie.

Binnen het onderwijsaanbod hoort er ook plaats te zijn voor kunstzinnige vorming, gezondheidsbevordering, waaronder preventie, sport en beweging. Bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren is hierbij noodzakelijk om de lichamelijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid te bevorderen. Dit betekent dat we blijven investeren in stichting Laarbeek actief om iedereen aan het sporten te krijgen en te houden. Extra aandacht gaat uit aan de kinderen die moeilijk bereikbaar zijn doordat ouders bijvoorbeeld moeite hebben met de taal en juist dit zo hard nodig hebben.

Naast onderwijs voor kinderen blijven we taalonderwijs stimuleren. Dit geldt zowel voor de statushouders maar ook voor anderen met een taalachterstand. Het blijft zaak om in contact te blijven met deze mensen en hen te stimuleren het taalonderwijs te volgen. Hiervoor zal gebruik moeten worden gemaakt van het vrijwilligersnetwerk met daarbij de professionele ondersteuning.