Standpunten

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Het is van essentieel belang dat Laarbeek een goed bereikbare gemeente is. Dit geldt voor onze inwoners, maar ook voor bedrijven. De aanstaande aanpak van de N279 zal er voor zorgen dat Laarbeek in de toekomst beter bereikbaar wordt. De keuze voor 2×1 rijbanen is prima. Indien in de toekomst blijkt dat nut en noodzaak voor 2×2 rijbanen bewezen wordt, zal ABL serieus overwegen dit te steunen. Wij blijven ons inzetten om bijvoorbeeld de natuurcompensatie toe te passen op de plaats waar deze wordt aangetast, niet ergens anders.

Ook de N615 staat aan de vooravond van een grote opknapbeurt die gepland staat begin 2018. Bij deze uitvoering is extra aandacht voor, en wordt voorzien in, veilige oversteekplaatsen voor fietsers (bijvoorbeeld Berkendijkje) en meer bushaltes zoals bij de kruising Deense hoek /  ’t Hof en bij het Commanderijcollege. Daarnaast worden diverse kruisingen op dit wegvlak aangepakt en veiliger gemaakt. Aandacht moet er zijn voor voldoende fietsstallingen.

ABL blijft zich inspannen om bij de aanpak van de N615 ook gelijktijdig een oplossing voor het grootste verkeersknelpunt van Laarbeek, de Beekse Brug, te realiseren. Een aanpak samen met onze buurgemeenten is belangrijk om de kwestie hoog op de agenda van de Provincie te houden. Dit alles blijven we doen met als uitgangspunt dat de leefbaarheid daar waar mogelijk tegelijkertijd moet worden verbeterd.

Een onderbelicht thema is de verkeersveiligheid. Jaarlijks worden aan de hand van ongevallencijfers (potentieel) gevaarlijke situaties beoordeeld. Naar onze mening is dit maar de helft van het verhaal en moet de analyse worden uitgebreid. Ook bijna-ongevallen (near-misses), die met regelmaat worden gerapporteerd, moeten meegenomen worden in overwegingen om onveilige situaties aan te pakken. Hierover moet te allen tijde een open discussie gevoerd kunnen worden, gebaseerd op feiten. Zo kunnen we tijdens het onderhoud aan onze wegen met deze (ongevallen-) informatie rekening houden.

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>