Standpunten

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor ABL belangrijke aandachtsgebieden. Hoewel dit twee verschillende onderwerpen zijn, zijn deze natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We ondersteunende inzet van dorpsraden die met hun werkgroepen verkeersveiligheid bijdragen aan lokale initiatieven. Als ABL vinden we echter dat we niet voldoende stappen kunnen zetten met deze kleinschalige initiatieven. We pleiten voor een integrale verkeersvisie waarin we inzetten op de doorgaande wegen buiten de kernen, waardoor de kernen echt autoluw kunnen worden. Pas als een goed alternatief is geboden kunnen verregaande maatregelen genomen worden om doorgaand verkeer uit de kernen te weren en daarmee snelheidsremmende maatregelen te vergroten. Denk hierbij vooral aan het autoluw maken van de dorpsstraat in Aarle-Rixtel en de Heuvel in Lieshout.

Met de verkeersvisie willen we samenhang krijgen tussen de verschillende projecten zoals de N615, kruising Deense Hoek, Beekse Brug en de aansluiting bij de Klokgieterij. Projecten die op belangrijke doorstroompunten gesitueerd zijn.

De integrale verkeersvisie is ook een belangrijk stuurmiddel richting andere stakeholders waarvan de belangrijkste de Provincie Noord-Brabant betreft. Met de gerichte verkeersstromen binnen onze gemeente kunnen de juiste keuzes worden gemaakt voor investeringen rondom de hoofdwegenstructuur waaronder de Beekse Brug, maar ook potentiƫle sluiproutes door ontstaan door projecten in buurgemeenten zoals bijvoorbeeld plannen voor het verkeersluw maken van de Kasteeltraverse in de gemeente Helmond. Een duidelijke structuur geeft hierbij inzicht hoe verkeersstromen zich gaan ontwikkelen.

Voor de bereikbaarheid hebben we een grote afhankelijkheid van de Provincie voor de projecten Beekse Brug en de N279. We nemen een kritische en pragmatische houding aan richting de Provincie. We blijven proactief komen met plannen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Waar nodig zoeken we intensief naar cofinanciering zoals het investeringsfonds infrastructuur.