Standpunten

Woningbouw

De woningmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is steeds meer sprake van flexibilisering. Ook onze inwoners zullen gedurende hun leven een wisselende woonbehoefte kennen.

Tot voor kort beperkte zich de keuze tot een (zelfgebouwde) koopwoning of een huurwoning via een woningcorporatie. En daar woonde je dan vaak een groot deel van je leven. Door verscherpte regelgeving is echter de mogelijkheid om een sociale huurwoning te huren alleen nog mogelijk tot een maximum inkomen. De komende jaren zal er daarom een forse uitbreiding moeten komen aan huurwoningen in de vrije sector. Dit om aan de vraag tegemoet te komen voor onze inwoners die niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Voor koopwoningen zijn strenge regels opgesteld op het gebied kredietverstrekking. Ook recente ontwikkelingen zoals aanpassing in de hypotheekrenteaftrek kunnen niet genegeerd worden. Dit maakt het moeilijker voor onder andere starters om een eigen woning te kopen. ABL wil zich hard maken om de starterslening voor Laarbeek te blijven behouden. De woningmarkt vraagt ook  om meer flexibilisering, zeker voor de nieuwkomers op de woningmarkt. Door banen voor bepaalde tijd stijgt de vraag naar een passende woonvoorziening. Dit leidt tot een grotere behoefte aan eenpersoons woonconcepten waarbij men steeds minder plaatsgebonden wil zijn.  Voor het koopsegment zal er een grotere vraag / behoefte komen naar bijvoorbeeld “One-woningen”. Dit zijn makkelijk verplaatsbare éénpersoons-woningen.

Op het moment dat onze inwoners op een middelbare leeftijd komen, zien we dat het woningaanbod in Laarbeek goed aansluit op de woonbehoefte. Het gevaar ligt op de loer dat in dit gedeelte van de woningmarkt een overaanbod ontstaat. We zullen open moeten staan voor een verandering / overgang, zowel in het koop- als huursegment. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen het slopen van grotere woningen en er nieuwe, kleinere voor terug bouwen, woningen die voorzien in een toekomstige behoefte. Ook verbouwingen waarbij woningen aan de huidige vraag worden aangepast (levensloopbestendig maken bijvoorbeeld), vragen om een alternatieve, ruimdenkende benadering van de gemeente.

Een andere, sterke verandering in de woningmarkt wordt veroorzaakt doordat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. ABL staat open om de mogelijkheid te bieden de betreffende woningen van deze ouderen te splitsen waardoor (bijvoorbeeld) één van de kinderen thuis zelfstandig inwoont en tevens daar waar nodig de mantelzorg op zich neemt. Uiteraard moet voor deze woonvorm door de gemeente de mogelijkheid worden geboden.

ABL heeft altijd gepleit voor bouwen naar behoefte. We zien dat aan deze wens de afgelopen jaren ruimschoots is voldaan, er zijn jaarlijks meer woningen dan gepland gebouwd. Het percentage nieuw gebouwde huurwoningen is ook bovengemiddeld. Wel zullen we de komende jaren het aantal “scheefwoners” in de sociale woningbouw moeten proberen terug te dringen om zo juist deze woningen beschikbaar te krijgen voor de doelgroep waar ze voor bestemd zijn.

Er zijn echter wel enkele aandachtspunten betreffende de woningbouw voor de komende jaren. De grootste uitdaging die op ons afkomt is de vergrijzing van de bevolking van Laarbeek. Dit ligt in Laarbeek boven het landelijk gemiddelde. We zullen dit moeten oplossen door op korte termijn de juiste woningen en woonvoorzieningen voor ouderen te realiseren. Daarbij moet worden ingezet op duurzame en levensloopbestendige woningen.

Een andere landelijke trend is dat naast de vergrijzing een grote groep jongeren verhuist naar de stad. Vaak blijft deze jongere, als gevolg van studie, in de betreffende stad hangen. ABL wil zich inzetten en er voor zorgen dat we voor deze doelgroep een aantrekkelijke gemeente blijven / worden met veel aandacht voor leefbaarheid. Hiervoor moet een verband worden gelegd met het aanbod van voorzieningen in Laarbeek. Een hoog voorzieningenniveau in combinatie met lage lasten is essentieel om een aantrekkelijke gemeente te blijven. Ook voor al onze huidige inwoners. Om hierbij de juiste stappen te zetten zullen we daar de dorpsraden en de Bewonersraad Laarbeek bij betrekken zodat we blijven bouwen naar behoefte van onze (toekomstige) inwoners.

Wij zetten ons in om in elke kern voldoende woningen te realiseren om zo de leefbaarheid van al onze kernen te waarborgen, bijzondere aandacht behoeft hier de kernen Aarle-Rixtel
en Lieshout. Wij als ABL staan voor doelgericht, flexibel en toekomstgericht bouwen en wij willen ons in de sociale huursfeer concentreren op levensloopbestendige woningen. Door de gemeente is samen met onder andere de woningstichting de afgelopen periode een woonvisie vastgesteld en daar willen wij verdere uitvoering aan geven.

Betrouwbaar, positief en respectvol, dat is onze basis

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>