Standpunten

Zorg en welzijn

“Iedereen moet mee kunnen doen”

Laarbeek loopt voorop op diverse gebieden, zoals de wens een dementie vriendelijke gemeente te zijn. Extra aandacht dient uit te gaan naar de in hoog tempo toenemende vergrijzing in onze gemeente. Van nu tot 2040 neemt het aantal 65-plussers toe met meer dan 100%. Daarnaast verblijven ouderen steeds korter in verpleeghuizen. Waar 10 jaar geleden bewoners van deze instellingen gemiddeld nog 6 tot 9 jaar verbleven, is dat inmiddels al korter dan 1 jaar geworden. Oftewel, een grote groep inwoners zal lang zelfstandig blijven wonen, wel met een toenemende zorgbehoefte. Dit vraagt om tijdig anticiperen op het terrein van onder meer huisvesting, sociaal vlak, zoals de toenemende vereenzaming, en aandacht voor zorg en wijkzorg in het bijzonder. Ouderen nemen hierbij gelukkig steeds vaker zelf de regie. Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder. Wij vinden dat de gemeente zorgt voor begeleiding (gidsen) en faciliteren daar waar nodig is. En infrastructureel onze gemeente hiervoor geschikt houden en maken. Daarmee bedoelen we dat mensen die bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn (wel of niet door ouderdom) of met een rollator lopen zich goed kunnen verplaatsen binnen de kernen.

Waar wij ons op richten:

Huisvesting

Huisvesting voor ouderen moet toekomstbestendig (levensloopbestendig) zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit vraagt ook iets van de ouderen zelf. Er zal met en door alle doelgroepen eerder nagedacht worden over hoe je zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hierdoor houden onze inwoners zelf zo lang mogelijk regie over hun eigen leven. Met de krapte in de woonmarkt is dit bewustwordingsproces belangrijker dan ooit. Wat we zien is dat het nadenken over hoe je wilt blijven wonen te laat plaats vindt waardoor er schrijnende situaties kunnen ontstaan. ABL vraagt hier nadrukkelijk aandacht voor in de woonvisie en in de communicatie naar onze inwoners over dit bewustwordingsproces.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Aandacht voor alle vrijwilligers en mantelzorgers, jong en oud, die klaar staan voor de ouderen en zorgen dat deze mee kunnen blijven doen!

Loslaten waar kan, maar vooral aandacht voor degene die vastgehouden moeten worden. Dat wil zeggen aandacht hebben voor eenzaamheid, armoede en zelfredzaamheid.