Standpunten

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Een veelgebruikte uitspraak, die enkel waarde heeft als we er ook daadwerkelijk voor zorgen dat de jeugd en jongeren een toekomst in Laarbeek hebben.

Voorzieningen zoals goede scholen, sportverenigingen, tienerwerken en huisvesting dragen er toe bij om jeugd en jongeren te laten deelnemen aan de gemeenschap en hen een perspectief te bieden. Juist omdat de vergrijzing de komende decennia in rap tempo toeneemt, is het van groot belang de jeugd en jongeren van nu, ook in de toekomst voor Laarbeek te behouden.

Meedoen en meedenken van de jeugd en jongeren is heel belangrijk. Er is behoefte aan een eigen plek in elke kern. In Laarbeek zijn sportverenigingen, tienerwerken, OJA, Cendra en nog veel meer verenigingen bezig om deze jeugd een eigen plek te bieden. Deze organisaties zorgen er mede voor dat de jongeren en jeugd in Laarbeek kunnen participeren.

De wens van ABL dat we als gemeente Laarbeek een Jongeren Adviesraad hebben is uitgekomen. Op deze manier denken jongeren vanaf 15 t/m 22 jaar actief mee over de leefomstandigheden in Laarbeek. Ook komen ze zelf met initiatieven voor onze Laarbeekse jongeren.

De jeugdgemeenteraad is een mooi voorbeeld van een groep actieve jongeren van groep 7 en 8 die al jaren actief meedenkt en doet in onze samenleving.

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is deze taak dichterbij de gemeente komen te staan. Complexe zorg die veel aandacht vraagt. Zeker in deze tijden waar de druk op onze jongeren enorm toeneemt.

Positieve aandacht voor gezondheid begint bij de jeugd. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen. We houden nadrukkelijk verbinding met de jeugd als politieke partij zodat we namens de jeugd en jongeren spreken in plaats van ‘voor’ hen.

Preventie van gezondheidsrisico’s is uiteraard primair een taak van de burger zelf. Nadrukkelijke ondersteuning vanuit gemeente en samenleving is echter gewenst. Het is belangrijk dat onze jeugd kan sporten, mee kan doen in de samenleving en ergens terecht kan met vragen en problemen waar ze tegenaan lopen.

De coronapandemie heeft de samenleving weer doen inzien hoe belangrijk het bovenstaande is. Veel jeugd en ouderen hebben ondanks de grote steun een sociale emotionele klap gekregen. Er dient hier in de nazorg aandacht aan besteed te worden. Verder willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat er aandacht blijft voor de grote druk van social media op de jeugd.