Standpunten

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Een veelgebruikte uitspraak, die enkel waarde heeft als we er ook daadwerkelijk voor zorgen dat de jeugd en jongeren een toekomst in Laarbeek hebben.

Voorzieningen zoals goede scholen, sportverenigingen, tienerwerken en huisvesting dragen er toe bij om jeugd en jongeren te laten deelnemen aan de gemeenschap en hen een perspectief te bieden. Juist omdat de vergrijzing de komende decennia in rap tempo toeneemt, is het van groot belang de jeugd en jongeren van nu, ook in de toekomst voor Laarbeek te behouden.

Meedoen en meedenken van de jeugd en jongeren blijft heel belangrijk. Er is behoefte aan een eigen plek in elke kern. In Laarbeek zijn sportverenigingen, tienerwerken, OJA, de KPJ en nog veel meer verenigingen bezig om deze jeugd een eigen plek te bieden. Deze organisaties zorgen er mede voor dat de jongeren en jeugd in Laarbeek kunnen participeren.

ABL streeft al jaren naar een soort jongerenraad, bijvoorbeeld van jongeren uit tienerwerken, OJA, sportverenigingen, jeugd met- en zonder beperking die een aantal keer per jaar de raad en commissie informeert over hun bevindingen in, en wensen voor Laarbeek. We willen op deze manier bereiken dat de jongeren vanaf 12 jaar actief meedenken over de leefomstandigheden in Laarbeek. De jeugdgemeenteraad is een mooi voorbeeld van een groep actieve jongeren van groep 7 en 8 die deze taak al op zich hebben genomen. Voor de jeugd die hierna komt hebben we in Laarbeek niets. Daar willen we verandering in brengen.

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is deze taak dichterbij de gemeente komen te staan. Of dit financieel het beoogde voordeel gaat opleveren is nog zeer de vraag en vormt samen met de landelijk opgelegde bezuinigingen een risico voor de Laarbeekse begroting. Dit blijft vragen om serieuze aandacht.

Positieve aandacht voor gezondheid begint bij de jeugd. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen. Een goede gezondheid bevordert zaken als het gevoel van welbevinden, arbeidsproductiviteit, minder schooluitval en meer veiligheid.

Preventie van gezondheidsrisico’s is uiteraard primair een taak van de burger zelf. Nadrukkelijke ondersteuning vanuit gemeente en samenleving is echter gewenst. Verslavingen liggen op de loer (drank, drugs, gokken, gamen, etc.), waarbij jeugd en jongeren nadrukkelijk moeten worden ondersteund om dit te weerstaan. Het sociale verband kan hierbij een belangrijke beschermende factor zijn.

Wij streven er naar dat de zorg voor de jeugd niet alleen ambtelijk dichter bij de jeugd en jongeren komt te staan, maar ook de politiek moet dichter bij deze doelgroep komen staan.

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>