Standpunten

Voorzieningen in Laarbeek

Een goed voorzieningenniveau zorgt er mede voor dat de inwoners van Laarbeek goed en prettig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving. ABL pleit ervoor dat, waar mogelijk, in elke kern van Laarbeek deze voorzieningen zoveel mogelijk in stand worden gehouden.

Scholen, (sport)vereniging, dorpshuizen enz. geven bewoners van jong tot oud een kans om mee te kunnen doen. Bij de keuze van voortbestaan en/of realisatie van nieuwe voorzieningen moeten kosten, doelmatigheid en noodzaak getoetst worden.

Betere communicatie over welke voorzieningen er zijn en wat dit hen kan bieden. Weet iedereen wel wat je allemaal kan in onze gemeente? We pleiten voor een nieuwe vorm van gemeentegids, digitaler en actueler en ook rekening houden met laaggeletterden, (bijvoorbeeld een app)Hier kunnen we ook de afvalkalender aan toevoegen. We zoeken hierbij de samenwerking met een marktpartij zoals bijvoorbeeld MooiLaarbeek.

Het moet simpel zijn voor verenigingen om de dorpshuizen te vergaderen en bijeen te komen. Meer verenigingen betekent ook meer ontmoetingen en kruisbestuivingen.
Aansluiting bij het huiskamerproject. Als de horeca de spil is van inkomsten, dan wel goedkopere niet alcoholisch dranken. Dan krijgt iedereen een kans, ook de minderbedeelden. Juist daar is de verbinding te vinden en ontstaat voorkoming van eenzaamheid.