Nieuws

Tiny Houses

De term Tiny House is populair geworden. Het woningtekort is torenhoog en tiny houses zijn daarbij een oplossing om dit, al dan niet tijdelijk, een beetje te verzachten. Maar hoe moeten we als gemeente dan omgaan met dit soort woningen? Daar bestaan eigenlijk nog geen regels voor, daarvoor wordt nu het afwegingskader in het leven geroepen.

Enkele jaren geleden zijn in Aarle-Rixtel een tiental Tiny Houses geplaatst op een stuk braakliggend terrein midden in het dorp. Een initiatief wat kwam vanuit de inwoners en waar de gemeente Laarbeek medewerking aan heeft verleend om dit te proberen in te vullen.
Laarbeek liep hierin voorop en er staat inmiddels een geslaagd plan.
Overal in het land komen nu meer initiatieven op voor het plaatsen van Tiny Houses, zowel vanuit particulieren als vanuit ondernemers. Zo zijn er ook in de gemeente Laarbeek meer dan 10 verzoeken voor medewerking ingediend. Om deze verzoeken goed te kunnen afwegen om wel of geen medewerking aan te verlenen is nu een afwegingskader voorgesteld.
We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor Tiny Houses omdat het in een relatief korte tijd en redelijk goedkoop woonruimte toegevoegd kan worden. Maar ook hier moet goed gekeken worden waar deze ontwikkelingen wenselijk zijn. De bedoeling van de locaties is in eerste instantie van tijdelijke aard, maar het zijn wel periodes van 15 jaar en waar nodig kan in de toekomst nog naar verlenging van die termijn worden gekeken. Dit vraagt dus een goede ruimtelijke beoordeling.

Zo is in het afwegingskader opgenomen dat de voorkeur eerst uit gaat naar huisjes ter vervanging van bestaande bebouwing of verharding. Dus niet beginnen in het groen, maar eerst zoeken naar mogelijkheden binnen de bebouwde kom. Daarnaast moeten ook deze plannen voldoen aan voorwaarden zoals waterberging en duurzaamheid. Er is ook een limiet gesteld aan het aantal plannen wat gelijktijdig in behandeling wordt genomen om het ambtelijk nog bij te kunnen houden.

Als ABL vinden we het een goede opzet maar we hebben echter een aantal aanpassingen voorgesteld om de afwegingen scherper te zetten. Deze zijn allemaal overgenomen in het aangepaste document. Komende donderdag wordt de aangepaste versie behandeld in de raadsvergadering.

Meer nieuws