Nieuws

Toekomst van Zorg&wonen in Laarbeek

Afgelopen donderdag vond er een raadsinformatieavond plaats met als thema “zorg en wonen in Laarbeek.” Deze bijeenkomst betrof een eerste inzet om de gemeenteraad en commissieleden bij te praten over de stand van zorg&wonen en de visie op de toekomst. Dit alles ter voorbereiding op de nieuwe woonvisie en de visie wonen, welzijn en zorg die aankomend najaar worden voorgelegd.

De landelijke trends zijn dat senioren langer thuis blijven wonen maar ook dat er een hoge druk is op mantelzorgers. Het is belangrijk dat tijdig ingespeeld wordt op deze situatie zodat problemen met zorg preventief worden voorkomen. De zorgvraag wordt steeds groter en het aanbod steeds kleiner. Dit vraagt om vroegtijdige voorbereiding.

De speerpunten voor de komende periode zijn daarom voorgesteld op bewustwording en gemeenschapskracht. Mensen dienen zich tijdig voor te bereiden op een toekomst dat je minder mobiel bent en behoefte hebt aan zorg-ondersteuning. Daarbij moet je zowel in je omgeving als je woning rekening gaan houden. In de nieuwe visie woon, zorg en welzijn wordt de aanpak In Laarbeek vastgelegd.

In de bijeenkomst zijn 3 onderwerpen in dit kader specifiek behandeld, namelijk Pre-mantelzorgwoningen, voorzieningenclusters en technologie. Hiervan is de vraag welke rol de gemeente in deze gevallen moet spelen.
Pre mantelzorgwoningen zijn kleinschalige woningen voor mantelzorgers die in de tuin worden geplaatst of gebouwd voor de mantelzorgondersteuning. Nu zijn dit soort woningen pas toegestaan als de zorgvraag er is, maar mogelijk moeten we ervoor zorgen dat dit al eerder is toestaan. Hierdoor zijn mensen eerder voorbereid en ontstaan er minder problemen bij een acute zorgvraag. Er kleven ook nadelen aan dit soort woningen zoals parkeerdruk in de wijk, minder groen en beperkte ruimte in sommige delen van de gemeente in de tuinen.
Ook is gesproken over voorzieningenclusters met levensloopbestendige woningen. In hoeverre moet de gemeente nu zorgdragen dat seniorenwoningen en voorzieningen dicht bij elkaar blijven en welke voorzieningen moet de gemeente dan bevorderen of zorgen voor behoud. Hier lopen de meningen nogal uiteen omdat we verder in de tijd moeten kijken waar nieuwe technologien en nieuwe trends niet meer aansluiten bij de hedendaagse kijk op dit soort voorzieningen. Denk aan een digitaal consult van de huisarts of de bezorgservice van een apotheek.
Daarbij vormt de volgende vraag welke rol de gemeente moet spelen voor het bevorderen van technologie. Hierbij was weinig verdeeldheid. De algehele mening was voornamelijk dat dit overgelaten moet worden aan de markt. Voornaamste reden is dat niet een bepaalde technologie voorgeschreven moet worden waarbij later blijkt dat deze minder succesvol is en niet meer doorontwikkeld wordt. De gemeente moet zorgdragen voor een goede begeleiding en uitleg maar moet niet zelf gaan investeren in het ontwikkelen van technologie.

Rondom de zomer staat een woonavond gepland, dan wordt dit onderwerp weer verder behandeld. In het najaar volgt de daadwerkelijke visie en wordt deze behandeld in raad en commissie.

Meer nieuws