Nieuws

Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen

Op donderdag 25 april zijn in de commissievergadering AZ de begrotingen voor 2024 besproken van alle gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Laarbeek aan deelneemt. Het gaat hier om een flink aantal samenwerkingen waaronder de omgevingsdienst, de GGD, de Peelgemeenten, Metropoolregio, Veiligheidsregio, Senzer, Blink en de Belastingssamenwerking Oost Brabant.

Een flink aantal begrotingen waren er te bespreken in een lange commissievergadering. De algehele tendens is dat de kosten flink gestegen zijn door de gestegen lonen.

Loonstijgingen van het personeel wat in dienst is van de gemeenschappelijke regelingen, personeelsgebrek en daardoor veel duur inhuurpersoneel en verhoogde kosten voor de huisvesting. Het zijn allemaal logische gevolgen van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Ze doen financieel echter niet minder pijn hierdoor. De verhoogde salarissen vanwege nieuwe CAO afspraken zullen grotendeels gecompenseerd worden door hogere inkomsten vanuit het rijk, maar daarmee is nog niet alles gedekt. In de kadernota van onze gemeente zal mogelijk nog gesleuteld moeten worden.

In het oog sprongen de Omgevingsdienst ZuidOostBrabant, werkbedrijf Senzer en belastingssamenwerking. Bij de belastingsamenwerking blijkt veel nog niet op orde zoals een afkeurende accountantsverklaring en het ontbreken van een rapportage over de voortgang van de herontwikkeling van de organisatie voor meer automatisering. Ook blijft het effect van de ‘no cure, no-pay’ bedrijven voor de bezwaren van de OnroerendeZaakBelasting een druk houden op de uitgaven aan juridische kosten.
Werkbedrijf Senzer kent een forse toename van de kosten voor onze gemeente door een andere manier van verrekenen van de participatiebijdrage. Hier heeft Laarbeek de afgelopen jaren te weinig aan bijgedragen wat nu eerlijker onder de deelnemers wordt verdeeld. Hier hebben we ook vragen gesteld voor een verdere toelichting vanwege de forse toename van kosten ten opzichte van hetgeen vorig jaar geraamd voor het jaar 2024.
De omgevingsdienst blijft zorgelijk vanwege een hoog ziekteverzuim en de oplopende personeelskosten voor de diverse expertises. Alles draait binnen de organisatie om het declarabel zijn van de besteedde uren welke doorbelast worden naar de gemeentes. Dit betekent dat bij wijzen van ieder kwartiertje verantwoord moet worden. We vragen ons af of we hier nog wel op de juiste weg zitten en dit niet juist de oorzaak is van het hoge ziekteverzuim en het personeelsgebrek (zie ook voorgaande nieuwsbrief). Dit is iets om nog eens nader te bekijken.

Voor de overige gemeenschappelijke regelingen waren er ook positieve zaken zoals de veiligheidsregio en de GGD die goede inhaalslagen maken na de drukke coronaperiode. Voor de metropoolregio Eindhoven wordt de organisatie flink uitgebreid om meer slagkracht te krijgen in de regio. Dit wordt voorlopig vergoed vanuit extra bijdragen van het rijk. De zorgen zijn hier of deze inkomsten in de opvolgende jaren geborgd zijn.

Meer nieuws