Nieuws

Zorgen voor later is ónze zorg voor nu!

Zorgen voor later is ónze zorg voor nu!

Het lijkt de laatste tijd wel alsof sommige partijen alleen maar aandacht hebben
voor jeugd. Op zich een goede zaak om aandacht voor de jeugd te hebben, want
‘de jeugd heeft de toekomst’. Maar de groep ouderen neemt in rap tempo toe.
Volgend jaar bestaat al de helft van Nederlandse bevolking uit 50-plussers? En
ook zij verdienen een mooie toekomst.

In Laarbeek lopen we hierbij al op diverse gebieden voorop, zoals het werken aan
het zijn van een dementie vriendelijke gemeente. Maar dat is niet genoeg. Waar
10 jaar geleden bewoners van verzorgingstehuizen daar gemiddeld nog 6 tot 9
jaar verbleven, is dat inmiddels al korter dan 1 jaar geworden. Oftewel, een grote
groep inwoners zal lang zelfstandig blijven wonen, met een toenemende
zorgbehoefte. Dit vraagt om tijdig inspelen op zaken zoals (slimme) huisvesting,
maatschappelijk actief kunnen zijn en de toenemende vereenzaming. Ouderen
nemen hierbij gelukkig steeds vaker zelf de regie. Onze verantwoordelijkheid
gaat verder. Als gemeente moet je zorgen dat je inwoners goed geïnformeerd
worden over waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Hiervoor hebben
we al veel geregeld binnen Laarbeek, zoals via www.wegwijzerlaarbeek.nl.

Huisvesting voor ouderen moet toekomstbestendig (levensloopbestendig) zijn of
worden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Bij
woningbouwplannen moet hier naar gekeken worden, ook vanuit de WMO.
Belangrijk is dat de zorg dichtbij is, bijvoorbeeld via de wijkteams. Wie niet kan
rekenen op familie/vrienden voor hulp in de huishouding of zorg, moet erop
kunnen vertrouwen dat ook voor hun een oplossing wordt gevonden. ABL wil
daarom blijven investeren in een goed vangnet voor deze kwetsbare mensen.

Politiek voeren en beleid maken is niet alleen praten over, maar juist praten mét
degene waarover het gaat. Aandacht voor alle vrijwilligers en mantelzorgers, jong
en oud, die ervoor zorgen dat iedereen meetelt. Loslaten waar kan, maar vooral
aandacht voor degene die vastgehouden moeten worden. Dus aandacht hebben
voor eenzaamheid, armoede, zelfredzaamheid. Waar voor velen het woord
Samenleving misschien een vaag begrip is, raakt het voor ons de kern waar we
voor staan: Samen Leven. En dat in de fijnste gemeente van Nederland!

Wij zijn ook trots op de ouderen op onze lijst! Stem daarom 21 maart ABL, de
partij voor jong en oud!

Meer nieuws