Nieuws

Zwemmen in Laarbeek

In het voorjaar is de gemeenteraad geïnformeerd over de status van het zwembad in Laarbeek. Het zwembad blijkt toe aan een grootschalige renovatie waarbij ook het scenario van nieuwbouw wordt benoemd. Daarbij is de exploitatie niet langer rendabel, mede vanwege de energiekosten. Hoewel de gemeente geen eigenaar is van het zwembad is deze toch betrokken in de kwestie.

De eigenaren van het zwembad hebben het college medewerking gevraagd om woningbouw te creëren op en om het zwembad om de renovatie of nieuwbouw te bekostigen. Het uitgangspunt is echter dat er in de groene long niet wordt gebouwd, dus is dit voorstel vooralsnog geen onderwerp van gesprek. Zonder een structurele financiële bijdrage in de exploitatie is renovatie van het huidige zwembad geen optie en dreigt sluiting. Dit heeft gevolgen voor de zowel het bedrijf Ezzy’s als aanbieder van zwemlessen als ook de Beek en Donkse zwemvereniging.

Om de rol van de gemeente in deze kwestie te kunnen bepalen is besloten om een zwemvisie voor onze gemeente op te stellen. In deze zwemvisie moeten vragen worden beantwoord welke opties er zijn en of een exploitatie van een zwembad in de gemeente financieel haalbaar is voor een externe partij. Maar belangrijk is voorop te stellen of wij als gemeente Laarbeek een zwembadvoorziening willen behouden. En welke functie zou deze zwemvoorziening dan moeten hebben? Enkel voor zwemles en bewegen voor senioren of ook recreatief zwemmen met bijvoorbeeld een glijbaan?

Er is een eerste rapport met verschillende scenario’s uitgebracht, zie ook onderstaande link naar de raadsinformatiebrief hierover. In dit rapport zijn 4 scenario’s beschreven met daarin 2 groottes van een nieuw zwembad, renovatie van het bestaande en geen zwembad meer. Daaruit valt voornamelijk te concluderen dat een zwembad zonder structurele bijdrage van de gemeente niet haalbaar lijkt.

Als gemeenteraad moeten we de keuze gaan maken wat we een zwemvoorziening in onze gemeente waard vinden. De mogelijkheid voor zwemles is belangrijk, maar er zijn ook meer zwembaden in de omgeving die zwemles aanbieden. Een aanzienlijk deel van de deelnemers aan zwemles in het huidige zwembad komt ook van buiten onze gemeente, voornamelijk uit Helmond. De vraag is echter wat het sluiten van het zwembad in Laarbeek doet met de wachttijden in zwembaden in andere gemeentes.

Voor de zwemvereniging ligt het nog lastiger. Het bestaansrecht van de vereniging binnen onze gemeente zonder zwembad is beperkt. Uitwijken naar een ander zwembad is uiteraard mogelijk, maar dan moet dit qua tijdstip wel in te passen zijn. Het is reëel te denken dat de zwemvereniging niet meer kan voortbestaan zonder een zwembad binnen Laarbeek. Een keuze die je niet graag maakt.

Zoals de opties nu op tafel liggen is besluitvorming nog te vroeg. Wel is de vraag beantwoord dat de gemeente in ieder geval niet zelf een zwembad gaat exploiteren. Dit zal altijd een externe partij moeten zijn. Gekeken gaat nu worden wat mogelijk is in de combinatie tussen de huidige eigenaren van het zwembad met daarbij Ezzy’s als de exploitant. Waar liggen mogelijkheden om te investeren en welke bijdrage zou dan nog noodzakelijk zijn van de gemeente Laarbeek.

Als ABL zullen we dit proces nauwgezet volgen. We vinden het wenselijk dat er een zwemvoorziening blijft in onze gemeente. Zwemles binnen je eigen gemeente verlaagd de drempel en ook met de groei van de senioren zou de voorziening voldoende doelgroepen kennen. Het zal echter een financiële afweging moeten zijn wat dit alles bij elkaar gaat kosten en wat dan de gevolgen zijn voor de Laarbeekse burger. Dan moeten wel alle gevolgen voor onze inwoners in beeld zijn en gewogen kunnen worden.

Meer nieuws