Nieuws

Eindelijk schot in de Baverdestraat

Al vele jaren wordt erover gepraat, nieuwbouw in de Baverdestraat in Lieshout. De woningen aan de zuidzijde van de straat zijn in eigendom van Wocom als huurwoningen. De woningen zijn al flink verouderd en 3…

Keuzes centrumvisie Lieshout

De geschiedenis van het Heuvelplan is eenieder wel bekend. Het is mooi om te zien dat alle partijen er veel tijd en moeite in hebben gestoken om het plan voor Lieshout te laten slagen, een…

Huisvesting arbeidsmigranten

Vorig jaar is voor Laarbeek de verordening huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Ook in de omgevingsvisie buitengebied van Laarbeek zijn de voorwaarden voor de mogelijkheden voor het huisvesten van arbeidsmigranten helder opgenomen. Hieruit komt nu het eerste…

Grondnota

Ieder jaar volgt de grondnota met de stand van zaken van de exploitaties van het grondbedrijf. Dit zijn de projecten die de gemeente zelf in beheer heeft van zowel woningbouw als industrie. De grondnota kende…

Meerjarenbegroting 2023-2026

Op donderdag 10 november is de meerjarenbegroting unaniem in de raad aangenomen, een mooi moment. Met een begrotingsoverschot voor de komende jaren en een sluitende begroting voor het kritische jaar 2026 kunnen we stellen dat…

Beschouwing ABL op begroting 2023

Voorzitter, Allereerst willen we een woord van dank uitspreken aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze begroting. Het zijn bijzondere tijden en het woord crisis staat tegenwoordig bij elk thema….

Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek

In 2021 is de geactualiseerde archeologische beleidskaart vastgesteld door de gemeenteraad als onderdeel van het nieuwe erfgoedbeleid. Deze kaart heeft als doel om de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Aan deze beleidskaart…

Lokale energiestrategie Laarbeek

De energietransitie is actueler dan ooit nu de kosten voor energie enorm gestegen zijn en de klimaatverandering zich steeds meer aftekent zoals de droogte afgelopen zomer. In Laarbeek zijn we enkele jaren geleden gestart met de…

Groenonderhoud

Onze omgeving is door het klimaat aan veranderingen onderhevig. Als voorbeeld de afgelopen zomer met extreme droogte wat mede aanleiding geeft voor nieuwe inzichten in onze natuur. Dit heeft ook invloed op het onderhoud van…